De bewogen levens van Jean Gustave Schoup: nieuw jaar, nieuw begin!

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Allereerst deze meesterlijke spotprent van politiek tekenaar Pieter van der Hem. Zie overigens twee andere cartoons van hem in het weblog van oktober 2016 en april 2017. In deze uit ‘De Loods’ van 15 mei 1919 stelde Van der Hem, een neef van Mata Hari, op indringende wijze de zogenaamde ‘Vrede van Versailles’ aan de kaak. Klik op de afbeelding voor de details!

We zien een tot uitputting afgepeigerd Duitsland getergd worden zich eigenhandig te straffen. De arrogante vingerwijzing van de Franse president Georges Clemenceau en de Amerikaanse president Woodrow Wilson dwingt de zelfkastijding af, met vredespalmen in hun andere hand. Duitsland ziet er verloederd en uitge­mergeld uit. Dat was ook zo. Terwijl de wapens al sinds 11 november 1918 zwe­gen en de naar Nederland gevluchte Duitse keizer comfortabel bij Godard graaf van Aldenburg Bentinck in kasteel Amerongen huisde, stierven in de eerste helft van 1919 nog steeds tienduizenden onschuldige Duitse burgers van de honger. De zegevierende geallieerden zetten na de overwinning namelijk hun voedselblokkade voort om het verslagen Duitsland bij de vredesonderhandelingen zo laag mogelijk op de knieën te dwingen. Zie over die schandalig onmenselijke praktijken The Politics of Hunger – The Allied Blockade of Germany 1915-1919 van C. Paul Vincent. Tegelijkertijd teisterde de Spaanse Griep de hele planeet. Wereldwijd eiste deze moordende pandemie naar schatting 50 tot 100 miljoen doden.

In Duitsland was in de Novemberrevolution de republiek uitgeroepen met de socialist Friedrich Ebert als eerste Rijkspresident. Toch lag volksoproer constant op de loer, ontaardend in burgeroorlog. De Spartakusaufstand in Berlijn, januari 1919, honderd jaar geleden dus, werd door Duitse legereenheden bloedig neergeslagen. De door machtige grootindustriëlen en bankiers gesteunde Antibolschwistische Liga van Eduard Stadtler deed een flinke duit in het zakje om het Bolsjewisme uit te roeien. Handlangers van officier Waldemar Pabst vermoordden de leiders van de Spartakusbund, Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, maar toch; de geest was uit de fles. In vele Duitse steden grepen communisten de macht, onder andere in München, Augsburg, Braunschweig, Bremen en Mannheim. De Radenrepublieken was maar een kort bestaan beschoren. Het Duitse leger, ondersteund door wilde vrijkorpsen, was tot mei 1919 druk doende deze ultralinkse volksopstanden gewelddadig de kop in te drukken. Daarbij vielen zo’n 5000 doden. Gele hesjes droegen de opstandelingen niet, maar de strijd ging destijds om hetzelfde; sociale rechtvaardigheid.

Tegelijkertijd werd in die roerige maanden in Parijs over vrede onderhandeld, op 28 juni 1919 uitmondend in het beruchte Verdrag van Versailles. Duitsland kreeg de schuld voor de Eerste Wereldoorlog toegeschoven om uitsluitend die natie verantwoordelijk te kunnen maken voor de in België en Noord-Frankrijk aangerichte schade. Deze clausule was een juridische truc, want zowel de Britten als de Fransen hadden op alle fronten evenveel verwoest. Waarom zou alleen Duitsland herstelbetalingen moeten plegen? Bovendien, had men even vergeten dat in 1914 de vlam in de pan schoot omdat Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië had verklaard? Maar de schuldvraag over wie de Eerste Wereldoorlog écht begon kwam niet aan de orde. Er werd doodeenvoudig vastgelegd dat Duitsland alle schuld had, al ontbrak het nodige bewijs. Honderd jaar later kan men bladeren in een groeiende bibliotheek boeken die de Duitse schuldigheid aan de Eerste Wereldoorlog nuanceren. Zie onder meer De andere waarheid van J.H.J. Andriessen, bovendien Europe’s Last Summer – Who started the Great War in 1914? van David Fromkin en Hidden History. The Secret Origins of the First World War van Greg Docherty en Jim Macgregor.

Waar het na afloop van de hemeltergende ramp die de Eerste Wereldoorlog was feitelijk vooral om ging: Frankrijk en Engeland zaten diep in de schulden bij Amerikaanse bankiers, bij John Pierpont Morgan met name, de voornaamste financier van de geallieerden, die zijn investering in de oorlog nu terug wou zien. Zie de uitmuntende studie van Aris Gaaff, Financiering van de Eerste Wereldoorlog – vier jaar vechten op krediet (2014) en Reparationen und Rüstungen (1931) van Benedikt Kautsky. Duitsland moest dit schuldenprobleem achteraf maar voor de Britten en Fransen gaan opknappen. Voldoen aan de herstelbetalingen was voor Duitsland echter al net zo onmogelijk. Allengs werden de utopisch hoog gestelde eisen teruggedraaid. Na veel touwtrekken was in mei 1921 de definitief te betalen som vastgesteld op 132 miljard Goldmark, neerkomend op ca. 47.312 ton goud. Hoe ongelofelijk het ook moge klinken: Duitsland betaalde de laatste schulden uit de Eerste Wereldoorlog pas in 2010 af. Het is begrijpelijk dat er van begin af aan nijdige propaganda over ontstond, ook gezien het feit dat Duitsland veel territorium moest afstaan. Daarnaast pikten de geallieerden in 1919 alle Duitse koloniën in en zo nog veel en veel meer.

Ook daarom was er in 1919 feitelijk bitter weinig vergoeding van Duitsland te verwachten, wat Pieter van der Hem weer tot een spotpret inspireerde. Een catastrofe zou het dus nog worden, die martelende ‘Vrede van Versailles’. Niemand minder dan economisch expert John Maynard Keynes waarschuwde in The Economic Consequences of the Peace (1919) dat een volgende oorlog te verwachten zou zijn als de overwinnaars Duitsland financieel zo buitensporig driest in de mangel zouden nemen als zij dat daadwerkelijk besloten te doen. Een volksmenner genaamd Hitler nam de honneurs waar hiertegen op te treden en zo kreeg Keynes zijn gelijk.

Op 5 januari 1919 was in München de Deutsche Arbeiterpartei (DAP) opgericht. Adolf Hitler, die in het eerste jaar na de wapenstilstand van 11 november 1918 dienst deed als politieke spion en informant van het Duitse leger, sloot zich in september 1919 bij de DAP aan. Zonder de oogluikende toestemming van zijn mentor op de achtergrond, generaal Erich Ludendorff, was dit ondenkbaar geweest. Hitler – zie onder een foto uit 1921 – werd in 1919 nog door het leger betaald en mocht zich niet actief met politiek inlaten. Niettemin zou hij de splintergroepering die hij met felle toespraken bekendheid gaf op 24 februari 1920 in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) omdopen en er zelf de leider van worden. Zo legden ultra reactionaire elementen uit de Duitse legerleiding de kiem voor de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar nieuwjaar 1919, nu honderd jaar geleden. Vooral in het noorden en noordoosten van Frankrijk, maar ook in het uiterste westelijke puntje van België lagen hele landstreken er perfect desolaat bij. Er kwam op kleine schaal een macabere vorm van toerisme op gang: slagveldje kijken, nu het na de wapenstilstand eindelijk kon. Kom op, we gaan naar de loopgraven bij Verdun, en kijk aan, we bezichtigen de puinhopen in en om Ieper! Voor het oog was de onbeschrijfelijke verwoesting een eclatante sensatie, voor wie het wou gaan bekijken althans, maar voor het reukorgaan – men moet dat terdege beseffen – was de gewaarwording hier en daar weerzinwekkend penetrant. De walgelijke stank van rottend mensen- en paardenvlees hing kort na de wapenstilstand nog in de lucht. Hoe onaangenaam moet het bovendien geweest zijn op de slagvelden over menselijk gebeente te struikelen. Dit verwerpelijk voyeuristische toerisme was niet eens zonder gevaar. Het landschap was bezaaid met niet ontplofte projectielen. Miljoenen bommen en granaten hadden de aardbodem omgeploegd en in vele dorpen stond geen steen meer op de andere. Het Belgische Ieper, net al genoemd en niet eens een dorp maar een kleine stad, was één grote puinhoop. Van Passendaele was letterlijk niets meer over. Dit gehucht even ten noordoosten van Ieper was een kraterlandschap geworden waar men zich op de maan kon wanen, ware het niet dat in al die kuilen naar bloed stinkend water stond.

Het zal Jean Gustave Schoup geen deugd gedaan hebben, maar hij was daar destijds niet en had de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog nauwelijks meegemaakt. Toen de slachting die ruim 8,5 miljoen militairen en evenveel paarden het leven kostte eindelijk afgelopen was, baarde zijn persoonlijke overlevingsslag hem andere zorgen dan over de verre en vroegere slagvelden na te denken. Nog maar koud succesvol gesetteld als economisch journalist in Nederland werd hij in de laatste maanden van 1918 naar België gerepatrieerd. Het duurde voor hem niet lang. Op 28 februari 1919 trouwde hij in Den Haag de officiersdochter Theodora Maria Uhl die hij vermoe­delijk in Gouda had leren kennen. Zo kon hij definitief in Nederland blijven en doorgaan op het pad dat nu pas definitief voor hem open lag; een loopbaan in de handelsjournalistiek!

Weliswaar was zijn medewerking aan het weekblad ‘De Loods’ door de omschakeling van oorlogs- naar vredestijd van de baan geraakt. Dat tijdschrift bleef bestaan, maar een ander had tijdens zijn gedwongen afwezigheid Schoups expertise overgenomen. Door omstandigheden verliest menigeen z’n baantje zo wel eens. Schoup zat niet bij de pakken neer en kreeg in 1919 zelfs meer dan genoeg te doen. Nota bene op zijn trouwdatum kondigde het nieuwe tijdschrift ‘Het Schip’, “veertiendaagsch blad voor scheepsbouw en scheepvaart”, in het colofon van het eerste nummer al de medewerking aan van een zekere “Dr. G.J. Schoup”, die hierin vanaf het tweede nummer inderdaad regelmatig artikelen zou publiceren.

In nog een nieuw weekblad, ‘De Beurs’, zou “Dr. J.G. Schoup, redacteur van het orgaan der Kamers van Koophandel en Fabrieken” zich deskundig over scheepvaartaangelegenheden ontfermen, aldus een folder in krantenformaat die verscheen om abonnees te werven. Het eerste nummer van ‘De Beurs’ van 1 januari 1919 kondigde aan dat een medewerker een reeks artikelen zou beginnen over “Stemmen uit den vreemde”, namelijk over de verhoudingen in de naaste toekomst. “De exporthandel dient immers aan de uitingen in den vreemde aandacht te wijden, omdat hij rekening heeft te houden met de elders bestaande opvattingen”. Zo geschiedde. “Dr. J.G. Schoup” publiceerde voor het eerst in het tweede nummer van ‘De Beurs’, 8 januari 1919. Van zijn hand stond daarin een artikel over kapitaalbelegging.

Zeker is het niet, maar hier is eventueel uit af te leiden dat hij al in Nederland teruggekeerd was, hoewel zo’n bijdrage natuurlijk ook vanuit België per post gestuurd kan zijn. Er volgden in elk geval nog meer artikelen van hem in ‘De Beurs’, tot oktober 1919 aan toe. In dat jaar publiceerde hij tevens in ‘De Toorts’, een “Staat- en Letterkundig Weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika”. De eerste bijdrage van J.G. Schoup in dat blad was het artikel in het nummer van 16 april 1919 “Holland’s economisch belang bij Vlaanderen”. In juni en juli 1919 publiceerde hij bovendien twee bijdragen in het blad ‘In- en Uitvoer – Handels-Economisch Weekblad voor Nederland en zijne Koloniën’.

We mogen al met al constateren dat de Belgische deserteur uit 1914 na flink wat strubbelingen te hebben doorgemaakt zich in 1918-1919 mooi had weten te redden. Wát een bizarre toestanden had hij achter de rug! Het zal je maar gebeuren! Je werkt in de Antwerpse haven maar wordt in 1913 opgeroepen voor Militaire Dienst. Je gaat dienen bij de grenadiers in Brussel, een zware berenmuts op je hoofd. In augustus 1914 wordt het onverhoopt menens: je moet de Eerste Wereldoorlog in marcheren, eindeloze veldtochten maken, te voet, tot bloedens toe. Drie keer slaags raken met de vijand moet je, ook dat nog. Maar je hebt geluk. Je raakt licht gewond, een granaatsplinter in je arm, meer niet. Tijdens de slag om de stelling Antwerpen neem je de benen, op de vlucht, naar het vrije, neutrale Nederland! Als deserteur kom je daar aan en al gauw zit je vast in het tentenkamp voor Belgische militairen te Harderwijk. ’t Is er guur, koud en nat in oktober 1914. Je krijgt een zompige zak stro om op te slapen. Smerig is het er vooral, geen toilet of douche te bekennen. Elke geïnterneerde soldaat stinkt een uur in de wind en tot overmaat van ramp breekt tyfus uit.

Je weet in november 1914 aan deze kille hel te ontkomen en in Rotterdam een baan als klerk te bemachtigen bij de Commission for Relief in Belgium, dankzij je contacten uit de Antwerpse scheepvaartwereld. Je maakt in september 1915 een misstap, moet vanaf november 1915 acht maanden in de Rotterdamse gevangenis slijten. Je komt in juli 1916 vrij, maar terug naar het kamp in Harderwijk wil je niet. Als illegaal in Rotterdam verblijvende Belgische soldaat kom je niet aan de bak. In nijpend geldgebrek belandt je bij dezelfde Duitse spionagedienst die Mata Hari bezoldigde. De vreemdelingenpolitie pakt je echter eind oktober 1916 op en in november 1916 wordt je toch wéér in het Interneringsdepot Harderwijk vastgezet. Het valt mee: het kamp blijkt tot een houten dorp uitgegroeid te zijn, groter dan Harderwijk zelf. Je kunt je er te pletter vervelen, zeker, maar wie meer wil, kan er z’n talenten ontwikkelen en liefhebberijen botvieren. Toneelspelen, lezingen en les geven, Nederlands, Frans, Engels, zelfs Duits!

Je toont je een bekwaam onderwijzer en wordt daarom eind april 1917 naar Gouda overgeplaatst, naar het vluchtoord voor Belgische burgers, die daar in bloemkassen bivakkeren. De eigenaar van dat bedrijf maakt van zijn nood een deugd. Vanwege de oorlog is de handel gestopt. Dan maar Belgen in plaats van bloemen. De Nederlandse staat betaalt de huur van de kassen. Je houdt het in Gouda een jaar vol, maar mag eind maart 1918 naar Scheveningen om als journalist voor het nieuwe weekblad ‘De Loods’ het buitenlands nieuws te gaan verslaan. Je wordt in augustus 1918 ook nog redacteur van het weekblad van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en verhuist dan half oktober 1918 naar de Schouwweg 20 te Wassenaar, om daar, naast al het geschrijf, privé-docent te worden. Zo wil je graag doorgaan, maar dan, op 11-11-1918, is om 11 uur plotsklaps de Eerste Wereldoorlog voorbij! Wat een domper, het ging nou juist zo goed, eindelijk! Niets aan te doen, je wordt gerepatrieerd naar België, wég is meteen alles wat je in Nederland opgebouwd had! Ook de in Frankrijk en België gelegerde Duitse soldaten gaan terug naar huis. Men vervloekte ze in het Frans scheldwoord boche, in het Nederlands is dat mof.

Dit weblog, dat overwegend steeds de stappen volgde die Schoup honderd jaar geleden zette, komt daarmee ook tot een eind. Met dank voor alle aandacht in 2014 (2181 views, 397 bezoekers), in 2015 (2622 views, 801 bezoekers), in 2016 (2727 views, 974 bezoekers) in 2017 (2732 views, 1155 bezoekers) en in 2018 (2541 views, 1419 bezoekers). Een stijgende lijn van belangstelling afkomstig uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Ierland, Spanje, Portugal, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Polen, Letland, Estland, Rusland, Oekraïne, Zuid-Afrika, Curaçao, Israël, Argentinië, Chili, Maleisië, Albanië, Singapore, Costa Rica, Canada, USA, Hong Kong, India, Indonesië, Nieuw-Zeeland, Japan, Australië, Servië, Griekenland, Kroatië, Nigeria, Benin, Marokko, Thailand, Turkije, Panama, Ivoorkust, Saoedi-Arabië, Egypte, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Réunion, Costa Rica, Mexico en Colombia!

Al die lezers hebben de afgelopen vier jaar kennis kunnen maken met de bewogen levens van Jean Gustave Schoup tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat zou zo voortgezet kunnen worden, maar dan eindigt dit weblog pas in juni 2044, de maand waarin Schoup dan honderd jaar geleden op gruwelijke wijze door Rotterdamse verzetslieden om het leven gebracht werd.

Wie daar het fijne over wil weten, is aan te raden de biografie ter hand te nemen, waarin ook al het weder- en wetenswaardige over wat Schoup in het Interbellum beleefde uitgebreid aan de orde komt. Chronologisch gaat het na afloop van de Eerste Wereldoorlog om zijn avontuurlijke levens als journalist, zakenman, accountant, foute bankier, novellist, oplichter, socialistische romanschrijver, antimilitarist en vredesactivist, vertaler, privé-docent staatshuishoudkunde en, uiteindelijk, in 1944, oprichter van zijn eigen handelsschool!

Die onderneming kwam praktisch niet meer van de grond. Jean Gustave Schoup werd op woensdag 7 juni 1944 door Rotterdamse verzetslieden geliquideerd. Eén van de moordenaars was de zoon van een reder die hij in 1915 bij de Commission for Relief in Belgium gekend moet hebben. Nee, dit levensverhaal is géén schelmenroman, zoals een Nederlandse uitgever eens opmerkte. Het is allemaal waar gebeurd, zoals een krantenknipsel uit juni 1944 toont.

Herlees: https://jeangustaveschoup.wordpress.com/

Van de biografie over de bewogen levens van de Belgische avonturier Jean Gustave Schoup zijn nog maar 18 exemplaren beschikbaar.

Het eind van de Eerste Wereldoorlog: als gouverneur in Wassenaar!

Tags

, , , , , , ,

Nadat Jean Gustave Schoup eind maart 1918 kon beginnen het buitenlandse nieuws te verslaan in het nieuwe weekblad ‘De Loods’, kwam daar in augustus nog het redacteurschap van het nieuwe weekblad ‘De Kamer van Koophandel en Fabrieken’ bij. Zie daarvoor de vorige twee weblogs. Het is niet na te gaan wat dit hem financieel opleverde, maar dit nieuwe leven in Schoups bewogen bestaan was duidelijk een aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van de bochtige en hobbelige levenspaden die hij vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog had bewandeld. Soldaat, deserteur, geïnterneerde, kantoorklerk, gedetineerde, spion, en nog eens geïnterneerde, acteur, leraar en dan journalist, ver buiten de Belgenkampen, zo vrij als een vogel woonachtig in Scheveningen!

Dát kregen maar weinige Belgische deserteurs voor elkaar. Het moet met pure ambitie te maken gehad hebben, de onwrikbare wil iemand te worden, iets van het leven te gaan maken, ondanks alle tegenwind, in plaats van oorlogsjaren lang te vegeteren in houten barakken tot eindelijk een eind aan alle ellende zou komen. Op 16 oktober 1918 vestigde Schoup zich in de gemeente Wassenaar alwaar hij op 18 oktober werd ingeschreven op het adres Schouwweg 20. Hier was een kamerverhuurbedrijf gevestigd. Op hetzelfde adres woonden namelijk onder meer een kantoorbediende, een vroedvrouw, twee onderwijzers, een bouwkundige, een dienstbode, een leerling telefoniste, een boekhouder, een tekenaar en een commies titulair van posterijen en telegrafie. Schoup zelf staat er ingeschreven als gouverneur. Zie lijn 11 uit het toenmalige bevolkingsregister.

Gouverneur? Beetje vreemd misschien voor degenen die dit woord alleen in de betekenis van bestuurder of bevelhebber kennen. Een gouverneur is echter ook een persoon die door een particulier belast is met de opvoeding of het onderwijs van zijn kinderen. Dat kreeg Schoup dus naast zijn activiteit als journalist ook nog te doen. Jaren later, toen het Inlichtingenbureau Handelsinformatie zijn doopceel lichtte, stond in het desbetreffende rapport te lezen: “Na eenigen tijd in een interneeringskamp te zyn geweest, wist aangevraagde het gedaan te krijgen door het geven van onderwys aan een jongedame te Wasse­naar meerdere vryheid te verkrijgen. Hy studeerde in dezen tyd aan de Hoogeschool te Leiden.” Ja, ook dat nog, studeren, toe maar!

Wie de jongedame in kwestie geweest is, blijft feitelijk onbekend, maar in het jaar waarin Schoup in Gouda verkeerde, woonde daar ook een jonge vrouw van 29 jaar, Theodora Maria Uhl. Zij zou degene geweest kunnen zijn aan wie Schoup, die overigens twee jaar jonger was dan zij, lesgegeven heeft. Op 19 februari 1919 ging het stel in ondertrouw, waarna zich op 28 februari 1919 het huwelijk voltrok. In de huwelijksakte staat Jean Gustave Schoup te boek als “leraar in de handelswetenschappen”. En ze trouwden waar? Nou, in Wassenaar!

Op de 11e dag van de 11e maand van het jaar 1918, ‘s ochtends om 11 uur, kwam een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Om 5 uur ’s nachts was in een treinwagon in een bos bij het Franse stadje Compiègne, zo’n 80 kilometer ten noorden van Parijs, officieel de wapenstilstand ondertekend. De wapens zouden om 11 uur ’s ochtends zwijgen, zo was bepaald en zo geschiedde. Alle gevechtshandelingen werden gestaakt, de Duitsers dolven definitief het onderspit, nadat de Kaiserschlacht, het groots opgezette Duitse lenteoffensief dat een doorbraak had moeten worden, een grote mislukking werd. Zie het weblog van 1 april. De nederlaag was groot, maar de grote vernedering moest nog komen. Formeel was de Eerste Wereldoorlog pas op 28 juni1920 voorbij met de ondertekening van het Verdrag van Versailles. Twintig jaar later, op 20 juni 1940, zou Adolf Hitler de Fransen in Compiègne in dezelfde treinwagon hun capitulatie laten ondertekenen.

Met het eind van de eerste Wereldoorlog kwam er ook een eind aan Schoups wekelijkse bijdragen Uit het Buitenland in het weekblad ‘De Loods’. Officieel was hij nog steeds Belgisch soldaat en dus geen Nederlands staatsburger. De oorlog was voorbij, hij moest vanaf 11 november 1918 zo snel mogelijk gerepatrieerd worden, net als alle andere Belgische deserteurs die tijdens de wereldoorlog in Nederland waren opgevangen. Het kamp in Harderwijk stroomde dan ook leeg. De hele bliksemse boel was plotseling gewoon afgelopen! Volgens een document van het Belgische Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht (CHD) zou Schoup in november 1918 meteen weer (voor de zoveelste keer trouwens) in Nederland geïnterneerd en op 21 december 1918 naar België overgebracht zijn. Het heeft niet lang geduurd. Trouwen, dát was de oplossing! Zijn toekomstige bruid, de genoemde jongedame Uhl, was de dochter van een Nederlandse militair. Die man kan wel eens aan wat touwtjes getrokken hebben om Schoup weer naar Nederland te krijgen. In elk geval tekende hij zijn artikelenreeks in ‘De Loods’ voor het laatst op 11 november 1918, precies op de dag van de wapenstilstand dus, met Dr. J. G. SCHOUP.

Blijf volgen: https://jeangustaveschoup.wordpress.com/

Van de biografie over de bewogen levens van de Belgische avonturier Jean Gustave Schoup zijn nog maar 19 exemplaren beschikbaar.

Een eenling zet door. Van financieel-economisch journalist tot redacteur!

Tags

, ,

Het is juli 1918. Jean Gustave Schoup compileert wekelijks zijn samenvatting van het internationale nieuws op financieel-economisch vlak. Het is definitief afgelopen met frustrerend verblijf in internering, in Belgenkampen. Feitelijk is hij ondanks zijn officiële status als Belgische deserteur een succesvolle eenling geworden die in Nederland vrij gaan en staan mag waar hij wil.

In deze periode woonde Schoup al niet meer in Gouda. Hij had naar eigen zeggen vanaf mei 1918 een stek in Scheveningen, Stevinstraat 18. Dan, in augustus 1918, verschijnt een nieuw weekblad. Naast zijn werk voor ‘De Loods’ werd Schoup zelfs redacteur van dat blad, te weten ‘De Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland’, een uitgave van A. de Bod, Rotterdam.

Het is onduidelijk wanneer dit redacteurschap erbij kwam en of Schoup überhaupt van begin af bij dit blad betrokken was. Blijkens het nummer van donderdag 17 april 1919, eerste jaargang, nummer 36, was hij in elk geval op gegeven moment redacteur, woonachtig in Den Haag. Destijds, in 1919 dus, verschenen in diverse tijdschriften sowieso bijdragen van zijn hand.

De wereld stond voor hem in 1918 kortom eindelijk niet meer stil, al woedde de Eerste wereldoorlog nog steeds voort. De slachting kon echter niet lang meer duren en dat zou zijn zo mooi bemachtigde status als journalist in gevaar kunnen brengen, want na de oorlog zouden alle Belgische vreemdelingen die opvang gekregen hadden moeten repatriëren.

Hoe dat voor Schoup afliep komt in een volgend weblog aan de orde.

 

De financieel-economisch journalist: eindelijk weer een serieuze baan!

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

In het weblog van oktober 2017 lazen we dat Jean Gustave Schoup op 28 april 1917 vanuit het Interneeringsdepot Harderwijk in Vluchtoord Gouda terechtkwam. Hij is echter vanaf eind april 1917 niet in het bevolkingsregister van de gemeente Gouda te vinden. Op grond van één Belgisch document moeten we aannemen dat Schoup in het begin van deze periode in het kamp vertoefde, al is de registratie van het Goudse vluchtoord verloren gegaan. Misschien gaf hij er les in buitenlandse talen als Engels, Frans en Duits. Hij deed dat vermoedelijk uiteindelijk ook buiten het kamp, in Gouda zelf. Maar een jaar later, in april 1918, was hij nog steeds niet in Gouda ingeschreven. Schoup zou zelfs naar Den Haag kunnen zijn doorgestoten of weer naar Rotterdam teruggekeerd kunnen zijn. Maar ook in deze twee gemeenten staat hij in 1918 niet geregistreerd.

In elk geval had hij Vluchtoord Gouda toen waarschijnlijk verlaten. Het was namelijk te achterhalen wat hem vanaf circa half maart 1918 bezighield. “Dr. J.G. Schoup” compileerde het financieel-economische nieuws uit het buitenland voor het nieuwe weekblad ´De Loods´. Om dat werk te kunnen doen, had hij een brede waaier kranten nodig die in Vluchtoord Gouda vast niet ter beschikking stond. Schoup moet elders woonachtig geweest zijn, al bleef het tot nu toe onduidelijk waar precies.

Haarlem misschien? Weekblad ´De Loods´ werd uitgegeven door H.D. Tjeenk Willink & Zoon. Die uitgeverij was in Haarlem gevestigd, maar de oprichter van het nieuwe tijdschrift, de politicus en econoom Marie Willem Frederik Treub (1858, Voorschoten – 1931, Den Haag), woonde en werkte in Den Haag. Zijn weekblad stelde zich ten doel de beginselen van de Economische Bond te propageren, de politieke partij die Treub half december 1917 had opgericht. Treub was destijds minister van Financiën in het kabinet-Cort van der Linden. Dit betekent uiteraard niet dat J.G. Schoup persoonlijk contact met de prominente econoom had. De advocaat August Mesritz (1879, Amsterdam – 1942, Detroit), hoofdredacteur van ´De Loods´, moet hij echter wel gekend hebben en ook deze man woonde in Den Haag. Dus ja, waar verkeerde Schoup destijds? Noodzakelijkerwijs vanwege zijn journalistieke job in Den Haag waarschijnlijk, al was hij ook daar officieel niet ingeschreven. Hij kan ook nog steeds leraar geweest zijn, inwonend bij een particulier.

Minister Treub was een progressief liberale politicus met gevoel voor de sociale wantoestanden van zijn tijd. Hij stond bij het bedrijfsleven als voortvarend te boek, een man van de daad, die wat wou, wat deed. Treub maakte zich al in 1909 sterk voor een algemeen staatspensioen voor elke Nederlander. Dit zou gefinancierd moeten worden uit een in te voeren pensioenbelasting. Wie een leven lang hard gewerkt had, moest op zijn oude dag niet langer aangewezen zijn op liefdadigheid. De liberalen streefden een staatspension voor iedereen na, een voorloper van de Algemene Ouderdomswet (AOW) die pas in 1956 door de socialist Willem Drees zou worden ingevoerd. Drees (1886-1988) was dus niet de eerste, maar wel de beste. In 1916 diende Willem Treub een wetsontwerp in voor een wekelijkse uitkering van twee gulden voor mensen boven de 70 jaar. Wie denkt dat dat destijds voldoende was, heeft het mis. De voorgestelde ouderdomsuitkering van acht gulden per maand vertegenwoordigde een koopkracht van 66,43 euro in 2016. Raar maar waar, veel te weinig dus voor een menswaardig bestaan en toch was het politieke parket hier destijds te glad voor. Treub gleed uit over het financierings­model, de pensioenbelasting. Hij trad in februari 1916 af, maar keerde van 22 februari 1917 tot 9 september 1918 weer terug als minister van Financiën.

Allengs ontwikkelde Treub zich steeds meer in conservatieve richting. Hij had steeds minder affiniteit met het democratische gezwam in parlement en politiek dat volgens hem de effectieve aanpak belemmerde van wat waarlijk van belang was: de volkswelvaart. De Economische Bond moest zich als partij boven het parlementair gekrakeel uit sterk maken voor het landsbelang, een sterke economie, waar alle klassen mee gebaat zouden zijn, zowel rijk als arm. Dat lijkt wel wat op “geen gezeik, iedereen rijk”, een leuze van De Tegenpartij, de satirische politieke partij van Jacobse en Van Es, maar zo vergaande en vooruitstrevende politieke doeleinden zijn tot op heden utopisch gebleken. Toch zouden vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog sociale regelingen ervoor zorgen dat de kwalijkste sociale misstanden waar Nederland in vroeger tijden mee te kampen had, niet meer voorkomen.

Bovendien bleek een stelsel van uitkeringen voor arbeidsongeschikten, werklozen en ouderen de economie niet te schaden. Uitkeringen vloeien weer terug in die economie, bij de bakker of in de supermarkt, om maar wat te noemen. Pure armoede wordt voor de samenleving uiteindelijk pas echt duur. Niet alleen is honger en ellende maatschappelijk onaanvaardbaar geworden. Een gezonde economie is er niet mee gebaat. Geef de armen wat brood en spelen, dat is beter. Het geld dat ermee gemoeid is smeert de economie toch weer. Armoede onder het volk werkt bovendien als maatschappelijke tijdbom, van sociale onlusten, via gevaarlijke opstanden tot zelfs regelrechte revoluties aan toe. Dat wil de rijke en regerende klasse nou ook weer niet. Zo eender stond het Treub met zijn Economische Bond dus voor ogen. Een liberaal klimaat voor kapitalistische bedrijvigheid met tegelijkertijd wat investering in sociale rechtvaardigheid. Volkswelvaart alom en rust in de tent.

In het eerste nummer van ´De Loods´ van 28 maart 1918 stond meteen al een bijdrage van J.G. Schoup, onbekend als hij was “Dr. J.J. Schoup” genoemd. Vanaf het tweede nummer was deze fout meteen gecorrigeerd. Laten we in ´De Loods´ eens kijken naar Schoups nieuwsberichten van 26 april en 2 mei 1918. Deze staan op één pagina, maar meestal vergaarde Schoup zó veel nieuws uit het buitenland dat hij er meer ruimte voor nodig had en kreeg. ´De Loods´ had overigens het formaat van een dagblad.

Schoup was geen alwetende persoon die het wereldgebeuren wel kon dromen. Hoe ging hij te werk? Is daar iets over te zeggen? Net als iedere journalist was hij afhankelijk van bronnen. Met zijn talenkennis kon hij putten uit Nederlandse, Belgische, Franse, Britse, Amerikaanse, Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse kranten. Hij stelde daaruit een selectie nieuwsberichten samen. Prima job en zeker een eerwaardige bezigheid na jaren gemodder in de marge, eerst als boekhouder bij de Belgian Relief, later als spion voor de Duitse geheime dienst, en tussendoor steeds weer retour naar Belgische internerings- of vluchtelingenkampen. Stel je voor, meneer werd financieel-economisch journalist! Dat had de standing waar hij voor in de wieg gelegd was. Elke dag de internationale kranten lezen en daar een uittreksel van maken. Elke week opnieuw. Het is wel zeker dat hij zo te werk ging, hoe anders?

In ´De Loods´ van 25 april 1918 bracht Schoup bijvoorbeeld in de vierde kolom nieuws over een nieuw bankconsortium in Spanje. “Om de voorschotten aan Frankrijk te financieren, hebben Spaansche banken een bankconsortium gevormd, dat de beschikking zal hebben over 50 millioen pesetas, waarvan de helft zal worden gestort, en wel in Spaansche fondsen, die bij de Bank van Spanje zullen worden gedeponeerd. Het consortium zal de traîtes eener Parijsche financieele groep accepteeren en deze worden dan bij de Bank van Spanje verdisconteerd. De Bank, op haar beurt, is gedekt door een Parijsch depot in Spaansche staatsobligatiën, alsmede door een garantie van de Spaansche schatkist.” Woord voor woord stond hetzelfde nieuws in het ´Algemeen Handelsblad´ van 18 april 1918, zoals hieronder in het rechter knipsel te lezen is. Links J.G. Schoup in ´De Loods´ van 25 april 1918.

In ´De Loods´ van 2 mei 1918 staat in de eerste kolom een nieuwsbericht over Chili. Schoup begon als volgt: “De nieuwe Amerikaansche stoomvaartlijn tusschen New York en Valparaiso heeft den dienst in October j.l. aangevangen.” Er waren een vijftal schepen voor het vervoer van passagiers ingericht. “De Amerikaanshe reederij is voornemens maandelijks een boot uit New York en Valparaiso te doen vertrekken, waarbij als tusschenhavens zouden worden aangeloopen Colon, Callao, Mollendo, Arica, Iquique, Antofagasta en Coquimbo.”  Welnu, hetzelfde nieuws stond in het ´Rotterdamsch Nieuwsblad´ van 24 april 1918. Zie wederom de knipsels. Links J.G. Schoup in ´De Loods´, rechts het ´Rotterdamsch Nieuwsblad´.

Schoup bracht in ´De Loods´ van 2 mei 1918 in de derde kolom ook nieuws uit Engeland. “De Britsche Maatschappij tot het vervaardigen van verfstoffen, welke door den Board of Trade met behulp van het Departement van Financiën is opgericht, met het doel om de positie in te nemen, die Duitschland vóór den oorlog innam, is meer dan twee jaar aan den arbeid geweest en is in staat om van goede vorderingen melding te maken.” Zo deelt hij meer mee, precies zoals het op 23 april 1918 in ´De Maasbode´ te lezen was. In beide artikelen staat dan ook identiek dat in het Britse Huddersfield de fabriek “in staat is salpeterzuur, een stof ter vervanging van benzine, enz. te vervaardigen.” Links weer ´De Loods´, rechts ´De Maasbode´.

Copy, paste en klaar was “Dr.  J.G. Schoup” die onder zijn overzicht altijd de afsluitende datum van zijn lees- en noteerweek opgaf, in dit geval “26 april 1918”. Dit werk lijkt al te makkelijk, maar we moeten niet te lichtvaardig oordelen over deze journalistieke uitdaging. Het vergt veel tijd en moeite een scala aan internationale kranten door te zeven, daarbij een selectie van het nieuws te maken en voor een uitgewogen resumé te zorgen. Schoup kweet zich uitstekend van die interessante taak. Hij moet er ook veel plezier aan beleefd hebben. Het is onbekend hoe hij in dit werk verzeild raakte, maar… eindelijk een serieuze baan!

===========================================

In dezelfde periode woedde de Eerste Wereldoorlog als nooit tevoren. In de winter had het weinig zin veel te vechten, maar op 21 maart 1918 startten de Duitsers een groots opgezet lenteoffensief aan het westelijke front in Frankrijk, te beginnen met Operation Michael, de eerste van wat vijf wilde aanvallen zouden worden. Het waren de grootste veldslagen van de hele periode 1914-1918, al waren het niet de langdurigste en dus ook niet de bloedigste. Toch waren bij de eerste aanval, die tot 4 april 1918 duurde, aan Duitse kant al zo´n 239.000 doden en gewonden te betreuren, aan geallieerde zijde zo´n 255.000. Operation Blücher-Yorck, het derde offensief dat van 27 mei tot 6 juni 1918 duurde, werd voor het Amerikaanse leger de vuurdoop, met zo´n 11.000 gesneuvelden.

Bij deze derde slag van de vijf boekte het Duitse leger weer flinke terreinwinst. De Duitsers kwamen tot 92 km van Parijs, een prima gelegenheid het zgn. Paris-Geschütz. uit te proberen. De door dit superkanon afgeschoten projectielen vlogen in hun kogelbaan ongeveer een minuut lang door de stratosfeer. Op zo´n hoogte ondervonden de bijna 200 kg wegende granaten nauwelijks luchtweerstand. Zomede hadden deze monsterlijke kanonnen – wapen­fabrikant Krupp produceerde er drie – een reikwijdte van maximaal 130 km. De bommen moesten de Parijzenaren angst aanjagen en dat lukte uiteraard aardig, maar militair gezien had dit enorme terreurwapen geen enkel nut. De vraag is dan ook, waarom de Duitse legerleiding tijd, geld en mankracht in zo´n waanzinnige absurditeit stak.

Aan het hoofd van de zgn. Kaiserschlacht stond Erich Ludendorff, de generaal die luttele jaren later Adolf Hitler stilletjes onder de arm zou nemen. Vanwege het verrassingseffect en een nieuwe aanvalstechniek, de inzet van flexibele Stoßtruppen, wisten de Duitsers bliksemsnel aanzienlijke terreinwinst te boeken. Maar na de genoemde Operation Blücher-Yorck was het daarmee afgelopen. De Fransen slaagden er in april al in de geheime radiocode van het Duitse opperbevel te ontcijferen, zodat ze van tevoren wisten wat hen te wachten stond. De geallieerden pasten zich snel aan de nieuwe Duitse tactiek aan en blokkeerden de opmars met flexibele reservetroepen.

De Grote Oorlog was inmiddels sowieso een ongelijke strijd van allen tegen één geworden. Ieder zinnig mens kon het op zijn vingers aftellen: Duitsland kon deze oorlog niet meer winnen. Duitsland kon zo veel tegenstand niet aan. Duitsland kon geen tegenwicht tegen de overmacht op de been brengen, noch militair, noch industrieel, zeker niet toen de Amerikanen zich op het laatst mogelijke moment in de strijd durfden te werpen. De Kaiserschlacht die de definitieve Duitse doorbraak had moeten bewerkstelligen, bezegelde vanaf half juli 1918 het Duitse debacle definitief.

Blijf volgen: https://jeangustaveschoup.wordpress.com/

Zie voor omrekening van toenmalige geldwaarde in huidige euro’s: http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php.

Van de biografie over Jean Gustave Schoup zijn nog maar 20 exemplaren beschikbaar.

Papierballen vs. oliebollen en een derde gezichtsanalyse : nog eens J.G. Schoup?

Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

luwe

Dit weblog gaat over de vraag of er wéér een vroege foto van J.G. Schoup opgedoken is. Het behandelt ook de inhalige praktijken van Nederlandse oorlogsprofiteurs en de achtergronden van hun profijt in 1914-1918. Op de onderstaande prent staat minister van landbouw, handel en nijverheid Folkert Posthuma (1874-1943) die tijdens de Eerste Wereldoorlog belast was met het distributiesysteem van voedsel. In die tijd kwamen termen als eenheidsworst en regeringsbrood tot leven.

DNA 15-5-1916

Maar eerst Jean Gustave Schoup. In het vorige weblog bleek dat hij van het Interneeringsdepot Harderwijk naar het Vluchtoord Gouda verhuisde. Belgen in broeikassen. Geen pretje in de zomer, wel warm in de winter. Het is niet duidelijk wat hij in Gouda te zoeken had, maar vermoedelijk gaf hij daar les en het is vrijwel zeker dat hij in Gouda zijn aanstaande vrouw leerde kennen.

Meer weten we niet. Mooie gelegenheid dus om nog eens een gezicht op een foto te analyseren. In het weblog van 26 oktober 2014 prijkt een prent van geïnterneerde Belgische soldaten achter prikkeldraad. De centrale figuur intrigeert met zijn opvallende gelaatstrekken. Wie is dat daar met zijn horlogeketting, die met een vinger het prikkeldraad aanraakt en met zijn priemende blik de fotocamera doorboort?

De foto was in 2014 te zien op een expositie over Belgische vluchtelingen. Het zou zeer toevallig zijn als deze soldaat nou juist Schoup is. Maar toeval is vaker voorgekomen, zoals bij het onverwacht opduiken van zijn exlibris, beschreven in het weblog van 1 januari 2017. Zomede was het een poging waard opnieuw portretten met elkaar te vergelijken. De resultaten zijn hieronder te zien.

Naast elkaar staan drie foto´s gegroepeerd. Links gaat het om Jean Gustave Schoup als jongeman. Het is dan ca. 1912 of 1913. Zie voor die foto zonder overlay pagina 49 van de biografie. In het midden het gezicht van de onbekende soldaat. Zie voor de hele foto het weblog van 26 oktober 2014. Rechts tenslotte Jean Gustave Schoup zoals hij eruit zag in 1916, met overlay. Deze foto werd pas na publicatie van de biografie ontdekt. De beeltenissen zijn op gelijk gezichtsformaat gebracht. De soldaat lijkt ietsje magerder te zijn. Dat is geen wonder, want hij zal de eerste maanden van de Groote Oorlog meegemaakt hebben, waarin de Belgische soldaten uitzonderlijk veel moesten marcheren en de fouragering minder hard liep. Over de linker en de rechter foto is een selectie van de gelaatstrekken van de soldaat gelegd.

De vraag blijft: is deze soldaat achter prikkeldraad Jean Gustave Schoup? Dit is op deze manier niet onomstotelijk vast te stellen. Ten eerste is onbekend of de foto in het kamp in Harderwijk werd gemaakt, maar bovendien ontbreekt een profielfoto van de soldaat. Daarmee zou het kinderspel geweest zijn, zoals in het weblog van 1 oktober 2015 blijkt. Maar om Schoup als soldaat aan de hand van de twee andere frontale foto´s te identificeren, is meer dan wat gerommel met Photoshop nodig. Bij een gelijksoortige poging tot identificatie – zie het weblog van 1 januari 2016 – was zelfs dat nog met vrij grote zekerheid positief te doen vanwege kledij, hoed en knevel. In dit geval echter moet er geavanceerdere technologie voor gezichtsherkenning aan te pas komen.  En toch… de lezer mag het nu al zelf uitmaken. Issie het, of issie het niet?

Afgezien van deze prangende vraag, zullen we weer even stilstaan bij actualiteiten van zo´n honderd jaar geleden. De vredesonderhandelingen van Duitsland met de bolsjewieken, de nieuwe leiders in Rusland, liepen nog, maar het Duitse leger dat aan het oostelijke front had gestaan kon nu in het westen ingezet worden, tegen de Britten, de Fransen en de Amerikanen. Voorbereiding voor die beslissende slag waren in volle gang. In ons neutrale thuisland was daar uiteraard niets van te merken. Althans, niet zo, niet met krijgsgeweld, maar de wereldoorlog ging niet ongemerkt aan ons voorbij.

Hebzuchtige handelaren waren al vrij gauw na het uitbreken van de vijandelijkheden begonnen goederen op te kopen waarvan te verwachten was dat er tekorten zouden ontstaan. Er werd ook vrijwel meteen leuk verdiend in de illegale handel, of dat nou met de Duitsers of met de geallieerden was. Smokkelarij vierde hoogtij.  Het Duitse leger kon wel wat van ons gebruiken, niet alleen voedingsmiddelen of oude metalen, maar ook, om maar wat te noemen, paarden.

Zo trad vanaf 1915 de oorlogswinstmaker op het wrange toneel, de zgn. OW´er, en naarmate gewone producten als aardappelen of kolen inderdaad schaarser werden, kwam er steeds fellere kritiek op dat soort sluwe uitbuiters. De gewone man begon allengs in toenemende mate alledaagse dingen te missen, ook al omdat invoer van wat we zelf nodig hadden door de oorlog werd belemmerd. Dat bracht met zich mee dat boeren steeds hogere prijzen voor hun producten gingen vragen. Maar al dat profiteren van de oorlogssituatie ging uiteindelijk zomaar niet. De staat wou er ook van snoepen. In 1916 werd de oorlogswinstbelasting (OWB) ingevoerd. Dat ging met terugwerkende kracht, dus wie zijn winst al uitgegeven of geïnvesteerd had, moest maar zien hoe hij de Nederlandse staat financieel ter wille kon zijn.

Tegelijkertijd werden de doodgewoonste dingen steeds duurder en dus verarmde de bevolking evenredig met de verrijking die de boeren, de handelaren en de staat mochten genieten. Albert Hahn (1877-1918) en Leendert Jordaan (1885-1980) maakten er voor o.a. ´De Notenkraker´ navrante spotprenten over.  Het meest nijpend van alle oorlogsjaren was de ellende in de grote steden tijdens de winter van 1917-1918, nu dus 100 jaar geleden. Lange rijen voor de aardappelwinkels die dagelijks uitverkocht raakten, zodat degenen die te laat in de rij waren gaan staan met niets thuis kwamen en op een houtje konden gaan bijten, als ze dat houtje hadden. In de kolenhandel trad pijnlijke schaarste op, zodat er nogal veel ander brandbaar materiaal verstookt moest worden om geen kou te lijden of om te kunnen koken.

Onder het kopje Brandstoffennood schreef de ´Leeuwarder Courant´ op 27 november 1917: “Vooral de minder gegoeden, die zich wegens gebrek aan geld en bergplaats van geen noemenswaardige voorraden hout en turf hebben kunnen voorzien, zullen vrij spoedig slachtoffer van gebrek aan brandstoffen worden. Op velerlei wijzen, o.a. door het maken van eigen briketten, van papierballen etc, en door het in den handel brengen van kachels, welke speciaal voor het branden van zaagsel e.d. geschikt zijn, wordt getracht den komenden nood te lenigen.”

Papierballen? Voor wie wil weten hoe je daarmee de winter van 2017-2018 doorkomt, slaan we de ´Middelburgsche Courant´ van 7 augustus 1917 op. Het artikeltje Denkt om de papierballen! beschreef het recept dat ook nu nog redding tegen de kou kan brengen. Het begint als volgt: “Er wordt heel veel gezucht over de brandstoffen-misère, die dezen komenden winter dreigt.” De mensen moeten niet zo zeuren, dat was de boodschap. Gewoon handen uit de mouwen steken om goed voorbereid te zijn, want: “… wordt er wel genoeg aan gedacht, dat het nu de beste tijd is om de papierballen te maken, die in den afgeloopen winter zoovelen geholpen hebben?”

Kennelijk niet, dus de ´Middelburgsche Courant´ drukte alvast af hoe het ook alweer in zijn werking ging. “Wie een goede voorraad wil hebben, moet lang van te voren beginnen. En bovendien is ´t nu nog vacantie. Men kent het recept: couranten los in zout water leggen, ze dan tot ballen kneden, heel vast! en dan ze goed laten drogen. Ballen die van binnen nat zijn, verliezen hun samenhang zoodra ze in ´t vuur komen, omdat dan de spankracht van de binnenin opgewekte waterdamp ze uiteen doet zetten. En dan verteren ze veel te gauw.”

Volgens ´De Tijd´ kon het best eenvoudiger. Op 10 september 1917 maakte het katholieke dagblad de lezers attent op de noodbriketpers. “Papieren briketten – Wij vestigen aandacht op een advertentie in dit nummer, waarin mededeelingen gedaan worden over een papierbrikettenpers. Reeds den vorigen winter is door velen met succes toegepast het maken van papierballen in zout water gedrenkt. Het eenvoudige persje maakt het ballen maken overbodig. Men doet het geweekte papier in de pers, draait deze stijf dicht en perst het papier aldus in den vorm van een briket.”

Dat is dus de oplossing voor elk toekomstig winters ongenoegen: terug naar de allesbrander en papierballen in plaats van oliebollen! Maar dan moet je aan oude kranten kunnen komen, en aan zout, want anders heerst er een gebrek aan grondstoffen voor dit brandstofwonder. Dat was ook een probleem met de papierbriketten. Er was door de crisis steeds minder papier en ja, misschien is huis en haard zo wel warm te stoken, maar hoe zit het dan met het dagelijks brood? Dat was ook niet best in deze tijden van oorlog. Direct onder het productieproces van papierballen publiceerde de ´Middelburgsche Courant´ dat het broodrantsoen in Den Haag weer verminderd was, midden in de zomer nota bene! Er was besloten “wegens het uitblijven van ladingen tarwe en meel, over eenigen dagen het broodrantsoen te tweeden male te verminderen. Het dagelijkse broodrantsoen wordt van 311 op 254 gram teruggebracht”.

Nogal dubieus te noemen is het feit dat de Nederlandse staat met die oorlogswinstbelasting ter hoogte van wel 30% van de misstanden meeprofiteerde. Nou ja, misschien is dat toch zo raar niet, want waar poen te halen valt is de staat er ook nu nog als de pikken bij. Wie bijvoorbeeld van zijn zuur verdiende geld iets opzij kan leggen, voor de zekerheid of voor een grote aanschaf misschien, wordt vanaf een grensbedrag voor zijn zuinigheid bestraft met vermogensbelasting. Het is een vorm van roof, want diegene heeft op zijn verdiensten eerder al inkomstenbelasting betaald. De staat heeft echter ook geld nodig voor allerlei doeleinden waar de burger dan weer profijt van trekt. Dus laten we niet in belastingfilosofie verstrikt raken en blijven stilstaan bij de Eerste Wereldoorlog waarvan de gevolgen ook in Nederland voelbaar waren, al deden we er militair gezien niet aan mee.

Het moorden duurde nu al meer dan drie jaar. Zou het ooit ophouden? Wie zou de bloeddorstige titanenstrijd gaan winnen? De Duitsers, dan toch? Nou nee, ook in Duitsland werd het tekort steeds groter. In de beruchte Kohlrübenwinter van 1916-1917 kwamen al tienduizenden arme zielen om van de honger en de kou. Hierdoor steeg de bereidheid tegen het wapengekletter te gaan staken. Dit diende de Duitse wapenindustrie een gevoelige slag toe en het werd evident dat het niet veel langer meer kon duren voordat de hele Duitse samenleving ontwricht zou raken door nóg meer stakingen, opstanden en wellicht zelfs een revolutie zoals Rusland die vertoonde.

Zo ging de wereld en ook Jean Gustave Schoup weer een jaar vol duistere toekomst tegemoet. In een meesterlijke spotprent liet tekenaar Jordaan op 22 december 1917 in ´De Notenkraker´ een Engels en een Duits skelet klinken op Kerst en Nieuwjaar. Proost!

Blijf volgen: https://jeangustaveschoup.wordpress.com/

Van de biografie over Jean Gustave Schoup zijn nog slechts 21 exemplaren beschikbaar.

Weer weg uit Harderwijk : Jean Gustave Schoup spoorloos in Gouda!

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

De pogingen verslag te geven over de stappen die Jean Gustave Schoup honderd jaar geleden deed, kunnen wel eens falen. Bijzonder regelmatig zou zijn advertentie, op zoek naar de “famille T. Claessens” (zie het weblog van 1 april 2017), nog in ‘La Métropole d’Anvers’ geplaatst worden, maar dat hield na 20 september 1917 op. Gezien de turbulente geschiedenis die Schoup sinds drie jaar achter zich gelaten had, zou men kunnen denken dat hij in die maand weer eens uit het kamp ontsnapte. Dat is niet het geval. Het is bekend hoe lang hij voor de derde keer in Interneeringsdepot Harderwijk geweest is. Uit één document van het Parquet Militaire de Brabant, de Belgische Krijgsraad, blijkt dat hij op 31 oktober 1916 in Harderwijk werd geïnterneerd, “terug van vermist”, en dat hij op 28 april 1917 naar het Vluchtoord Gouda werd overgeplaatst. Dit verklaart dan ook dat het met zijn prille toneelcarrière in kamp Harderwijk al gauw weer afgelopen was.

Het was destijds overigens niet ongebruikelijk dat de Belgische soldaten over Nederland verspreid raakten. Vanaf 1916 werden ze steeds meer in zgn. lokale Interneeringsgroepen geplaatst om betaald tewerk te worden gesteld, vrijwillig trouwens. Hoewel er wel nog een wakend oog op deze Belgen werd geworpen, genoten zij werkend in de Nederlandse maatschappij meer bewegingsvrijheid. De ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ schreef op 14 oktober 1916: “Kijkt er tegenwoordig nog iemand om naar een Belgischen soldaat als hij dien op straat ontmoet? Geen sterveling. ’t Nieuwtje is er af; de oorlog heeft ons al aan zooveel gewend en dit is evenmin meer iets bizonders voor ons als al de rest. […] Niemand let meer op geïnterneerden; onze soldaten groeten hen op straat of ze ons eigen leger waren, […] in één woord, ons publiek, dat overigens toch niet gauw went aan wat het niet altijd en iederen dag ziet, behandelt de Belgen als onze oude kennissen. We hebben er nu zo langzamerhand heel wat gekregen in ons midden. Er zijn er toch onder de geïnterneerden veel, die een handwerk verstaan, en in dezen tijd van, door de mobilisatie, schaarsche werkkrachten, is er voor die altijd wel hier of daar een plaatsje te vinden, hetzij in een fabriek, hetzij bij een particulier. In het klein is dat begonnen. Eerst kwamen er zoo een paar uit het Harderwijksche en Zeisterkamp aan den gang, geleidelijk groeide dat aantal aan en nu zitten ze overal. Door heel het land vindt men nu de Interneeringsgroepen: een aantal Belgische manschappen, die in een bepaalde plaats werk gevonden hebben en daar onder bewaking van een klein Nederlandsch detachement verblijf houden”.

Zoals gezegd betaalde het Nederlandse bedrijfsleven er een vergoeding voor. Dat loon was soms onder de maat, zodat Nederlanders die die baantjes ook wel wilden hebben achter het net visten, hetgeen wrevel veroorzaakte. Er werd wel op toegezien dat de Belgen niet onder de markt aan het werk gingen, maar dat liep vaak mis. “Pas nog waren er manschappen teruggestuurd voor wie was overeengekomen dat ze f 18 per week zouden verdienen en die toen het erop aankwam maar de helft of nog minder kregen”. Het artikel noemt zoiets voor de betrokkenen een hard gelag, maar ze zouden vooruit weten dat ze “daarop te rekenen hebben”. Dat zegt eigenlijk genoeg. Bedrieglijke praktijken moeten regelmatig voorgekomen zijn. Het bedrijfsleven profiteerde lekker toch van de situatie: goedkope Belgische arbeidskracht!

Bovendien was de betaling – het artikel gaat over de toestand in Interneeringsgroep ’s Gravenhage, die in Scheveningen gevestigd was – maar wát merkwaardig geregeld. “Van het verdiende geld krijgen de ongehuwden per week f 3,50 in handen. Daarbij komt een dubbeltje soldij per dag. In ’t geheel hebben ze dus f 4,20 zakgeld per week. De rest wordt voor hen opgespaard tot na den afloop van den oorlog. Dan zullen ze dus met een aardigen cent op zak naar hun land teruggaan. De gehuwden krijgen na de eerste maand drievierde deel van hun loon in handen, maar daarvan gaat de barakhuur af, wat bij elkaar een bedrag is van f 10 per maand, zoolang de barak betaald is. De oude barak zal binnen een maand betaald zijn. Dan vergoeden zij alleen nog vuur en licht. Zijn de gehuwden drie maanden bij de groep geweest, dan hebben zij recht op zevenachtste van hun loon. De rest gaat weer in de spaarpot. Dat is waarlijk een wijze maatregel, zouden wij zeggen, om de menschen een appeltje voor de dorst bezorgen, tegen den tijd, dat zij naar België terug gaan om daar de zaak opnieuw op pooten te zetten”. Prachtig allemaal, maar waren die Belgen niet is staat hun spaarpotje zelf te beheren? Al met al lijkt deze gang van zaken op boerenbedrog, dan toch.

Terug naar Gouda. Ook daar moest in oktober 1914 – Gouda had destijds zo’n 25.000 inwoners – een onderkomen gevonden voor de Belgische vluchtelingen. In november 1914 waren het er al ruim 1400 in Gouda. Hun logies zou eerst maar voor tijdelijk zijn, maar het duurde de hele oorlog lang. Voor de N.V. Snijgroenkweekerij v/h Gebr. Steensma aan de Graaf Florisweg was het zo slecht nog niet. Wegens de oorlog stagneerden de zaken enorm en tegelijkertijd zocht de gemeente Gouda een oplossing voor het vluchtelingenprobleem. De hele oorlog huurde de gemeente de kassen en terreinen van deze bloemkwekerij om Belgische families een dak boven het hoofd te geven.

Voor hen was het ook zo slecht nog niet, want de kassen waren verwarmd. In het Interneeringsdepot Harderwijk moesten de Belgische soldaten de winters zonder verwarming doorkomen. De Belgische burgervluchtelingen troffen het in Gouda beter, maar toch zal in de zomer in een broeikas overnachten ook geen pretje geweest zijn. Van de zes die er waren, tezamen ongeveer 1000 m2, werden er drie als slaapzaal ingericht, twee als recreatiezaal en eentje werd de eetzaal. De kwekerij kreeg er nog meer ruimte bij in de vorm van houten barakken waar bijvoorbeeld een werkplaats, school, ziekenzaal, kledingdepot en een waslokaal werden ingericht. Er kwam ook een katholieke kerk, de Kapel van de Heilige Sint Petrus. Verder kwamen er in de loop der tijd nog eens 64 demontabele woningen bij. Vluchtoord Gouda was geen militair kamp. Het was een gemengd dorp, vrouwen, mannen en kinderen bij elkaar. In het eerste jaar, 1915, was het aantal bewoners het grootst, 1962 personen. In het laatste jaar, 1918, waren het er een kleine 800 minder, 1183 personen. Na de eerste noodopvang zakte het aantal bewoners dus aanzienlijk, omdat ze elders onderkomen en werk vonden of omdat ze naar hun eigen land terugkeerden. Tijdens de oorlog woonden in Gouda enkele honderden vluchtelingen bij particulieren.

Mede omdat de kampregistratie van Vluchtoord Gouda verloren gegaan is, of althans onvindbaar bleek, is het duister gebleven wat J.G. Schoup er te doen kreeg. Feitelijk is hij op dat moment nogal spoorloos in de geschiedenis verdwenen, maar volgens het al aangehaalde document van het Militaire Gerechtshof, dat zich beroept op een “fiche hollandaise”, verbleef hij vanaf april 1917 maar liefst anderhalf jaar in Gouda. Hij was niet bepaald het type voor timmerwerk of fabrieksarbeid. Dus ja, wat deed hij daar nou precies, wat had hij er te zoeken? Bij gebrek aan gegevens kan het antwoord daarop tot nu toe slechts giswerk zijn. Een bezigheid als klerk of boekhouder en ander soort kantoorwerk is voorstelbaar.

Bovendien geeft een document van de Belgische Veiligheidsdienst uit 1927 aan dat Schoup in kamp Harderwijk Duitse les gaf. Dat was kennelijk flink foute boel, maar Engels zal hij dan toch ook heus wel gedoceerd hebben. Misschien werd Schoup naar Gouda overgeplaatst om leraar vreemde talen te worden? Uit het geciteerde artikel in de ‘NRC’ blijkt dat sommige Belgische soldaten werk “bij een particulier” vonden. Zomede kan men aan bijles denken bij de mensen thuis en zoals gezegd, de Belgen die in Nederland werk kregen, konden zich sowieso ietsje vrijer bewegen dan geïnterneerd in een kamp. Dat zal (naast geld verdienen) ook een drijfveer geweest zijn om te willen werken in plaats van zich in een kamp te pletter te vervelen. Zo zag je tenminste iets van de wereld. Misschien als leraar, maar misschien ook omdat Schoup bepaald niet het type mens was dat zich de vrijheid laat ontnemen, leerde hij daar de jonge vrouw kennen die zijn echtgenote zou worden. Van 10 oktober 1917 tot 19 oktober 1918 woonde een dame genaamd Theodora Maria Uhl in Gouda. Ze staat in het bevolkingsregister van Gouda te boek als “coupeuse”. Tegenwoordig zouden we zo iemand “naaister” noemen. Om kort even te schetsen uit wat voor familie deze juffrouw kwam het volgende. Ze was de eerste dochter van Johan Hendrik Uhl (1862-1922), adjudant-onderofficier van de Nederlandse landmacht. Diens zoon Johan Hendrik Uhl junior (1889-1961), de oudste broer van Theodora Maria Uhl (1888-1954), maakte een flitsende bliksemcarrière bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en was kolonel van de infanterie toen de Japanners van december 1941 tot maart 1942 Indonesië overrompelden en het KNIL de pan in hakten.

Deze dame trouwde in februari 1919 met Jean Gustave Schoup. Ze hebben elkaar vast tijdens de Eerste Wereldoorlog leren kennen. Of dat in Gouda gebeurde is niet 100% zeker, maar dat ligt nogal voor de hand. Ze verkeerden daar in dezelfde periode, al kwam Schoup er een half jaar eerder dan zij aan. Hij vertrok ook een maand eerder, begin september 1918. Maar mejuffrouw Uhl verliet Gouda ook al gauw daarna, in oktober 1918, haar geliefde achterna, waarschijnlijk. Er zijn gegronde redenen om dat althans aan te nemen, maar daar kan het pas over een jaar, in weblog 2018 / 4 over gaan.

Misschien gaf Schoup in Gouda “bij particulieren” les en was Theodora Uhl, die overigens ruim vierenhalf jaar ouder was dan hij, één van die leerlingen? Zoals gezegd had het Vluchtoord Gouda ook een schooltje. Gaf Schoup daar les? Andere mogelijkheid: deed hij administratief werk voor vader Uhl? Johan Hendrik Uhl werkte als kwartiermeester in het Christelijk Militair Tehuis te Den Haag, Heemskerkstraat 42. Had deze officier tijdens de Eerste Wereldoorlog met de interneeringskampen en interneeringsgroepen te maken? Of was de Belgische vrijbuiter gewoon regelmatig aan de wandel in Gouda en heeft hij haar langs die weg leren kennen?

Helaas, nadere gegevens over Schoups stappen in Gouda tijdens deze vrij lange periode zijn spoorloos. Voortgaand onderzoek kan misschien nog wat licht op Schoups toenmalige activiteiten werpen, maar dat moet nog blijken en wellicht is er nooit uitsluitsel over te geven. Vaak genoeg levert het zoeken naar spelden in een hooiberg geen enkel resultaat op. Kortom, het blijft vooralsnog gissen.

Wat hij in oktober 1918 deed is wél bekend, maar daar moet de lezer van dit weblog nog geduld voor hebben, tot oktober 2018. Gewoon de biografie aanschaffen kan natuurlijk ook. Van De geldbronnen van het Nationaal-Socialisme en de bewogen levens van de Belgische avonturier Jean Gustave Schoup zijn nog 26 exemplaren beschikbaar…

======================

Wat gebeurde er honderd jaar geleden verder nog zoal? Wereldnieuws! Revolutie in Rusland! Het communisme grijpt de macht!

Al was de Russische Revolutie van november 1917 zeker niet de aangrijpendste gebeurtenis van de 20ste eeuw, één van ingrijpendste was het wel. Als we tot de val van de Berlijnse muur tellen, tot 1989 dus, duurde het communistische avontuur 72 jaar. Oppositie tegen de Sovjetunie heeft in die decennia tot zeer veel oorlog geleid. Het kapitalisme zag levensgevaar in deze staat opdoemen. Communisme, een gruwel! Velen beseffen het niet, maar feitelijk is zelfs Adolf Hitler voortgekomen uit een reactionaire beweging die na de communistische opstanden in Duitsland (1918-1919) de strijd met het communisme aanbond. Dat sudderde zo door tot de aanval op de Sovjetunie in juni 1941 een feit was. Had Stalin, die zeker geen lieverdje was, in de jaren twintig en dertig niet alles op alles gezet om zijn staat te industrialiseren, dan had hij de strijd tegen Hitler in de Tweede Wereldoorlog niet gewonnen. Of anders gedacht: was Rusland een overwegend agrarische staat gebleven, dan had Hitlers invasie daar wél succes kunnen hebben. Maar ja, was Hitler op het wereldtoneel getreden zonder de Russische Revolutie? Waarschijnlijk niet. De conservatieve machten hadden in dat geval deze agitator niet eens zien zitten en dus ook niet financieel ondersteund. De grote agitator zelf had zijn hetze tegen het “joods-bolsjewisme”, een cruciaal element in zijn propaganda, ontbeerd. Maar enfin, dit zijn interessante hersenspinsels, meer niet. Gedachten als “had de hond de kat gebeten, dan was de muis niet weggerend”, helpen in de geschiedkunde altijd vrij weinig. De dingen zijn gegaan, zoals ze nu eenmaal liepen.

Na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte de economische potentie van de Sovjetunie opnieuw grote angst. Het werd door de Westerse machten schromelijk overdreven, want Stalins hele land lag in puin. In Amerika was alles intact gebleven, maar de Amerikaanse wapenindustrie had plotsklaps veel minder emplooi. Dat werd verholpen met “red scare” propaganda, de idee dat “de Russen komen” en de Koude Oorlog die daarmee zijn aanvang nam, met als bekendste gevolgen de oorlogen in Korea en Vietnam. Zo kon de Amerikaanse wapenindustrie op toeren gehouden worden. Vooral in Azië was genocide het resultaat, ook in Indonesië bijvoorbeeld, waar Soeharto in 1965-1966 met de steun van Westerse regeringen ettelijke honderdduizenden – sprake is zelfs van 500.000 tot een miljoen – communisten vermoordde. De USA en de CIA speelden hierbij (zoals zo vaak) een rol van betekenis. Het Westen zag de gruwelijke eliminatie van de Indonesische Communistische Partij PKI (Partai Komunis Indonesia) als een “zuivering”. Dat kwam zo.

President Soekarno volgde een eigen weg voor Indonesië. Amerikaanse haviken als John Foster Dulles (minister Buitenlandse Zaken) en Allen Dulles (hoofd CIA) beschouwden dat per definitie als een politiek die tegen de belangen van het Westen indruiste en dus als communistisch gebrandmerkt werd. Als een machthebber niet aan de leiband van de Verenigde Staten wou lopen, dat moest het vast en zeker om een communist gaan. De verschrikkelijke moordpartijen leidden ertoe dat Soekarno voor de Nieuwe Orde van Soekarno moest wijken. De strijd tussen het kapitalisme en het communisme heeft de afgelopen eeuw miljoenen en nog eens miljoenen levens gekost. Dus nogmaals; was dat misschien niet gebeurd als er geen Russische Revolutie was geweest? Het is interessant daar gedachten over te laten gaan, maar geschiedenis is niet ongedaan te maken. Met overwegingen achteraf als “had de hond de kat niet gebeten, dan was de muis hard weggerend” kom je ook al nergens.

De Russische Februarirevolutie met als gevolg de afzetting van de tsaar en het daarop volgende bewind van Kerenski betekende slechts een einde van de monarchie in Rusland. Overigens noemt men deze omwenteling ook de Maartrevolutie, omdat zij zich volgens de gregoriaanse kalender van 8 tot 15 maart voltrok. Volgens de juliaanse kalender die destijds in Rusland in gebruik was, gebeurde het van 23 februari tot 2 maart 2017.

In het weblog van 1 april 2017 kwam er al iets over aan de orde. In Rusland waren de afgepeigerde troepen en de hongerende bevolking hun trotse tsaar zat. Na onophoudelijke demonstraties, opstanden en muiterij waarvan Petrograd (nu St. Petersburg) de spil was, deed Nicolaas II op 15 maart 1917 afstand van de troon (oude, juliaanse kalender: 2 maart 1917). De val van de monarchie droeg de kiem van een radicale revolutie in zich, maar eerst kwam de provisorische burgerregering onder leiding van Aleksandr Kerenski nog even aan bod. Hij zette de oorlog met Duitsland gewoon voort, dus bijzonder revolutionair was dit niet te noemen. Kerenski deed wat de tsaar al deed. In april 1917 liet de Duitse legerleiding de bolsjewist Vladimir Lenin (zie foto) heimelijk vanuit zijn Zwitserse ballingschap dwars door Duitsland naar Zweden en Finland reizen om zo in Rusland te kunnen belanden. Alles heeft een prijskaartje. De Duitsers investeerden om te beginnen 5 miljoen Mark in de agitator. Met politieke propaganda moest hij de gevestigde macht van de Russische vijand gaan ondermijnen. Vrede, land en brood waren de parolen. De Duitse Generale Staf berichtte op 21 april 1917 aan Buitenlandse Zaken te Berlijn: “Lenin Eintritt in Rußland geglückt. Er arbeitet völlig nach Wusch”.

Tot zover deze herhaling uit het weblog van 1 april. Lenin deed in die eerste maanden het voorbereidende werk voor de ware, de eigenlijke communistische revolutie. Het ging om staatsondermijnende activiteit met propaganda in zijn krant, de Pravda, die op 5 juli 1917 voor het eerst verscheen, nog in de form van een pamflet, maar niettemin opgericht met het geld dat de Duitsers in Lenins activiteiten staken. Léon Trostsky had zich in juni 1917 bij hem aangesloten. Trotsky, die eigenlijk Leon Bronstein heette, had al een avontuurlijke odyssee achter de rug. De financiering van Trotzky komt aan de orde op blz. 79-88 van De geldbronnen van het Nationaal-Socialisme en het opvallend bonte spectrum van de aanhoudende nasleep. Een fragment daaruit luidt als volgt, met daarin tevens citaten uit een boek van historicus Antony C. Sutton, getiteld Wall Street and the Bolshevik Revolution.

“In zijn boek staat dat Trotsky in 1916 beleefd (“po­litely”) Frankrijk uitgezet werd, de grens over, naar Spanje. In Madrid werd de communist vrijwel meteen gearresteerd en in een “first-class-cel” geïnterneerd. Via de Zuid-Spaanse havenstad Cádiz kwam hij in Barcelona terecht waar hij op het stoomschip Montserrat gezet werd. Op 13 januari 1917 kwam Trotsky in New York aan. Daar verbleef hij tot maart en het is niet duidelijk waar hij het geld vandaan had om vrij goed te kunnen leven. In Ameri­ka had Trotsky direct de beschikking over een limousine met chauffeur. Sutton spreekt over een bedrag van $ 10.000 afkomstig uit Duitse kringen.

Op 26 maart 1917 vertrok Trotsky via Canada aan boord van de SS Kristianiafjord weer naar Europa met een Amerikaans paspoort dat president Woodrow Wilson voor hem had ver­zorgd. In Canada werd hij nog korte tijd vastgehouden, maar toch weer vrijgelaten “to carry forward the de­mocratization of Russia”. Al die tijd vermoedde men dat Trotsky gefinancierd werd door de Duitse geheime dienst en (volgens Sutton) “New York financial houses”. Verderop staat dat zijn geld kwam van “German sources in New York”. En Sutton schrijft in verband hiermee dat de Eerste Wereldoorlog eerder afgelopen had kunnen zijn als het de bolsje­wisten niet mogelijk gemaakt zou zijn in 1917 het re­gime van tsaar Nico­laas II omver te wer­pen.

Met een Amerikaans pas­poort kon hij zich vervolgens in juni 1917 in Fin­land bij de bolsjewistische kornuiten van Lenin voegen. Al eerder had de Duitse generale staf het Lenin en kompanen mogelijk gemaakt in een geblindeerde treinwagon vanuit Zwitserland dwars door Duitsland naar Finland te reizen. Dank­zij ondersteuning vanuit Ameri­ka kon Trotsky zich bij hen voegen. Er broeide dus een gedeeltelijk uit Amerika stammende regie en strategie.”

Vermoedelijk had de Duits-Amerikaanse bankier Jacob Schiff ermee te maken, directeur van de invloedrijke bank Kuhn, Loeb & Co. Deze geldmagnaat had in 1905 al eens omwentelingspogingen in Rusland financieel ondersteund. Aan geld hadden de agitatoren in 1917 in elk geval geen gebrek. In mei 1917 deelde Lenin – Trotsky was nog niet gearriveerd – vanuit zijn Petrograder hoofdkwartier Villa Kscheschinskaja geld uit aan arbeiders, vrouwen, jonge kinkels en ordinaire rowdies. Ze kregen bij wijze van spreken een baantje van Lenins uitzendbureau. Voor zijn roebels waren ze wat graag bereid in optocht tegen de regering Kerenski te scanderen en vlugschriften onder het volk te verspreiden! In Geheimakte ParvusDie gekaufte Revolution schrijft Elisabeth Heresch, blz. 290: “Die Geldausgabe ging ziemlich lange vor sich […] Tausende Rubel wurden verteilt. Nach einer Weile sammelte sich die Menge zur ‚Kundgebung‘; ihnen wurden Plakate mit Aufschriften  »Nieder mit der provisorische Regierung!«, »Nieder mit Miljukow!« und »Nieder mit dem Kapital!« In die Hand gedrückt, dann marschierten sie alle los”.

De Duitse tactiek onrust in Rusland te zaaien begon echter al in 1915. Op blz. 314-315 citeert Heresch een getuige. “… der Schreiber dieser Zeilen wußte bereits im Januar von der Überweisung von 24 Millionen Rubel nach Russland und richtete eine diesbezügliche Anfrage an der damaligen Innenminister Protopopow, der kurz davor eine Unterredung mit einem gewissen Warburg gehabt hatte. Es war mir bekannt, dass das Geld gerade durch die Vermittlung von Max Warburg von der Deutschen Bank und der Diskonto-Gesellschaft überwiesen worden war. Ich behauptete schon damals und tue dies auch jetzt, dass dieser Betrag für Friedenspropaganda verwendet werden sollte”.

Max Moritz Warburg was directeur van het Hamburgse bankiershuis M.M. Warburg en Co en tijdens de Eerste Wereldoorlog een hoge officier van de Duitse Geheime Dienst. De geldbronnen van het Nationaal-Socialisme en het opvallend bonte spectrum van de aanhoudende nasleep analyseert kort wat indicaties hieromtrent. Max Warburg leidde de geldstromen in banen die vanuit Duitsland naar de Russische communistenleiders vloeiden, maar uiteindelijk stond steeds de Duitse legerleiding hierachter. Toch moet er hierbij op gewezen worden dat Felix Warburg, de broer van Max Warburg, getrouwd was Frieda Schiff, de dochter van de voornoemde bankier Jacob Schiff. Dat zegt uiteraard nog lang niet alles, maar langs deze familieband, via het directe contact van Max Warburg met de Duitse legerleiding, zou ook Schiff geld in de Russische Revolutie van 1917 gestoken kunnen hebben, in elk geval, zoals al is gesuggereerd, wat de financiering van Trotsky aangaat.

Generaal Erich Ludendorff, destijds staatssecretaris in het ministerie van Buitenlandse Zaken te Berlijn en in 1920-1923 de menner van een paradepaardje, Adolf Hitler, schreef in een telegram aan de Oberste Heeresleitung d.d. 29 september 2017 (zie Heresch, blz. 330-332): “Die groß angelegten und erfolgreich durchgeführten militärischen Operationen an der Ostfront sind seitens des A.A. durch eine intensive Minierarbeit in Russland sekundiert worden. Wir haben es uns hierbei in erster Linie angelegen sein lassen, die nationalistisch-spartakistischen Bestrebungen tunlichst zu fördern und die revolutionären Elemente kräftig zu unterstützen. […] Die Bolschewiki-Bewegung hätte ohne unsere stetige weitgehende Unterstützung nie den Umfang annehmen und sich den Einfluss erringen können, den sie heute besitzt. Alle Anzeichen sprechen für ihre weitere Ausdehnung. […] Nach den erst kürzlich eingegangen Nachrichten sind die Zustände in Russland derartig, dass der Zusammenbruch des in seinem Wirtschaftsleben zerrütteten und von englischen Agenten mit Mühe aufrechterhaltenen Landes von jeder weiteren stärken Erschütterung erwartet werden kann”.

De setting voor de Oktoberrevolutie was kortom nu vrij aardig rond, steeds dankzij de financiële steun uit Duitsland. De feitelijke opstand begon op 7 november, volgens de oude juliaanse kalender was dat op 25 oktober 1917. De beroemde bestorming van het Winterpaleis te St. Petersburg vond op 26 oktober plaats, 8 november 1917 in onze tijdrekening. Op 9 november 1917 kabelde Ludendorff (zie Heresch, blz. 338-340) het volgende directief: “…Beehre mich unter Bezugnahme auf die Besprechungen mit dem Gesandten von Bergen und Herrn Ministerialdirektor Schröder zu bitten, dem Auswärtigen Amt für politische Propaganda in Russland den Betrag von fünfzehn Millionen Mark zu Lasten des Kapitels 6 Abschnitt II des ausserordentlichen Etats geneigtest zu Verfügung stellen zu wollen”.

Wéér 15 miljoen Mark voor Lenin en consorten én in de laatste zin van het telegram onder voorbehoud nog de aankondiging “demnächst mit einer weiteren Bitte um Bewilligen weiterer Beträge heranzutreten”. Er zou nog wel eens meer geld in deze revolutie gestoken moeten worden…

De Oktoberrevolutie, die dus volgens onze tijdrekening dus in november 1917 plaatsvond, werd voor de Duitse legerleiding een eclatant succes. De Bolsjewisten sloten vrede met Duitsland, zodat de Duitsers hun legers aan het Westfront konden inzetten. Maar met zomaar een revolutietje was het in Rusland nog lang niet gedaan. Er brak meteen een burgeroorlog uit die nog tot oktober 1922 zou gaan duren, maar liefst vijf jaar dus. De Bolsjewisten moesten onder leiding van Lenin en Trotsky de macht nog consolideren en de Duitsers wilden destijds uiteraard voorkomen dat reactionaire elementen in Rusland de macht weer zouden terugveroveren, de adel, de clerus, het leger, enzovoort… Vandaar dat de Duitsers gewoon doorgingen met het financieren van de Russische Revolutie.

Maar niets voor niets! De Bolsjewisten moesten er een bittere prijs voor betalen. Het vredesverdrag van Bresk-Litovsk, getekend op 3 maart 1918, betekende een enorm gebiedsverlies voor het voormalige Russische rijk. In het kaartje zien we in rood de gebiedswinst van de Duitsers. Het lijkt bescheiden, maar daarbij komt dat Rusland ook Litouwen, Estland, Finland en de Oekraïne moest opgeven. Dat zou voortaan onder eigen bestuur komen te staan, zoals het tegenwoordig weer het geval is. Maar goed, de Bolsjewisten hadden hun handen vol aan stabilisatie van hun permanente revolutie, die op gegeven moment, zo dachten ze, toch overal zou moeten uitbreken.

Dat gebeurde niet. De Russische beer werd voortdurend door Amerikaanse haviken in bedwang gehouden, zó intensief bovendien dat allerlei honden en katten maar een minimale rol in het spel speelden, maar wel het wapentuig van de haviken aanschaften. De muizen gingen er daarbij constant vandoor of hielden zich bangelijk schuil, bang voor de communistische beer vooral, die bij lange na zo gevaarlijk niet was als hij door de Amerikaanse haviken afgeschilderd werd. Soms waagden een paar rooie ratten zich op straat om te demonstreren tegen die gevaarlijke roofvogels en hun moorddadige terreur. Maar die haviken schijnt de wereld nooit kwijt te raken. Lijken ze trouwens niet veel meer op de adelaars van Nazi-Duitsland?

Diverse bronnen:

De geldbronnen van het Nationaal-Socialisme en de bewogen levens van de Belgische avonturier Jean Gustave Schoup (2014) – Jasper J. Wielaert

De geldbronnen van het Nationaal-Socialisme en het opvallend bonte spectrum van de aanhoudende nasleep (2015) – Jasper J. Wielaert.

Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup D’État in Indonesia (2006) – John Roosa

Geheimakte Parvus – Die gekaufte Revolution (2000) – Elisabeth Heresch

Vluchtoord Gouda. Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens de eerste Wereldoorlog – Martin Kraaijestein

Een voetnoot tot slot: de truc met de betaalde opstandelingen die Lenin toepaste is niet uniek gebleven. Het is vrij simpel wat arme lieden bij elkaar te schoffelen en tegen betaling te motiveren de straat op te gaan om luidruchtig en soms ook vernielzuchtig te protesteren. In 1953 financierde de Amerikaanse geheime dienst CIA de (zogenaamde) opponenten van Mohammad Mossadeq. Deze democratisch gekozen premier van Iran was in zijn land zeer populair, maar hij maakte zich bij de Anglo-Iranian Oil Company (vanaf 1954 British Petroleum Company) minder populair. Mossadeq had de olie van zijn land genationaliseerd en dat gaat natuurlijk zomaar niet. Door de CIA betaalde herrieschoppers luidden de coup tegen Mossadeq in. Let daarop als er weer ergens massaal protest opdoemt en opstanden uitbreken. Denk dan eens na wie dat allemaal betaalt. Hoe was dat ook alweer in Libië bijvoorbeeld, toen eenmaal besloten was dat Moammar al-Qadhafi afgezet moest worden? Wie betaalde de zgn. “vrijheidsbeweging” tegen Quadhafi? De CIA financierde in het diepste geniep ook de “gematigde rebellen” die tekeergingen tegen Bashar al-Assad, de onder het volk geliefde en legitieme president van Syrië, die in de Westerse media uiteraard als brute dictator werd afgeschilderd. De CIA zit tevens achter de koppensnellers van Islamitische Staat. Wat daarvan over is, wordt nog steeds door America gesteund. Tel uit je winst. Een derde voorbeeld. Nicolas Maduro, de president van Venezuela, tegenwoordig het olierijkste land ter wereld, is zeer populair bij het overgrote deel van zijn volk. Gek genoeg wordt hij nogal geplaagd door allerlei opstandelingen. Ra-ra wie die obscure figuren geld in de achterzak steekt om Maduro het regeren zuur te maken en zijn land te destabiliseren. in strijd met het Internationaal Recht. En maar propageren dat al die landen die door de US-strijdkrachten aangevallen worden, schurkenstaten zijn.

Zie voor actualiteiten ook de Facebook van Jean Gustave Schoup. Reacties zijn verder altijd welkom via jeangustaveschoup@gmail.com

Op de planken die de wereld betekenen : het toneeldebuut van een geboren acteur!

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Het vorige weblog presenteerde het “Belgenkamp” te Harderwijk anno 1917 als een oord met de nodige onderkomens en voorzieningen om een menswaardig bestaan te waarborgen, maar ook als dynamisch dorp met allerlei moois dat diende – in archaïsch taalgebruik – “tot leering ende vermaak”. Met een lezing voor de Studiekring droeg J.G. Schoup in januari 1917 een steentje bij aan de lering. Hij deed dat misschien vaker, maar daarover is verder niets gebleken. Wel bleek dat hij in dezelfde periode ook aan het vermaak meewerkte.

De mateloze verveling die aanvankelijk in het kamp heerste, kon op den duur niets anders dan onvrede met zich meebrengen. Daar moest iets tegen gedaan worden. Het was pure noodzaak activiteiten op touw te zetten. Dat groeide min of meer als een organisch proces: de 13.000 geïnterneerden wilden de onafzienbare tijd die ze hadden nuttig of aangenaam kunnen besteden, of dat nou met werk, scholing, sport of spel zou zijn. Als vanzelf ontstonden er dus initiatieven die de kampleiding facilitair en financieel mogelijk maakte. Om maar wat te noemen: de drukpers om het kamptijdschrift ‘Inter-Nos-Revue’ te kunnen maken kwam niet uit de lucht vallen. Een faciliteit als de grote toneelzaal is evenmin vanzelfsprekend. Harderwijk zelf had zoiets niet eens. Dankzij het initiatief van de Belgische soldaten en de financiering kwam het er allemaal. In het kamp wel te verstaan, niet in Harderwijk. Daar stond vast wel meer dan maar één drukpers, maar het ontbrak de gereformeerde Harderwijkers aan Belgisch vertier…

De ‘Inter-Nos-Revue’ publiceerde in het eerste nummer van 15 mei 1916 op blz. 20-22 een hele geschiedenis over het ontstaan van de kampschouwburg, geschreven door een zekere Krol. Al op 11 november 1914 had een Nederlandse luitenant die toezicht hield op de bouw van de houten barakken – de Belgen sliepen toen nog in tenten – hem aangespoord op te schieten met het dragen van planken. “Jongen, toe aan het werk nu! Hoe sneller jullie werkt, hoe sneller jullie ook in de loodsen onder dak komt; en hoe sneller jullie zult kunnen gezellige avondjes slijten in de bioscoop.” Dit onthutste Krol, die nog nooit planken gedragen had. Zijn beroep was “pennen-lekken”. Een bioscoop? “Ja, ja, jullie krijgt een bioscoop en daar komt waarschijnlijk nog ’n schouwburg bij”, aldus de luitenant. Deze bioscoop annex schouwburg kwam in de “reusachtige cantines” die gebouwd werden. Er moest wel entree betaald worden, 10 cent, dat was met een soldij van 10 cent per dag even slikken. Maar Krol vond het tof: “Om de acht dagen geeft, elk om de beurt, de Nederlandsche groep Verlinden of de Fransche groep Névry een vertooning. Op de andere avonden worden bioscoop-vertooningen gehouden. Nu en dan kunnen we ons bij wijze van afwisseling vermaken op een plezanten cabaret-avond.”

De ‘Inter-Nos-Revue’ memoreerde in nr. 19 van 15 februari 1917 dat toneelgroep Verlinden op 15 februari 1915 voor het eerst Vlaams toneel opvoerde. Vanaf kerstmis 1915 begonnen de voorstellingen in het kantinegebouw, 700 zitplaatsen! Schoup was toen nog lang niet in het interneringsdepot terug. Zijn spel op de planken van de kampschouwburg kan pas begonnen zijn nadat hij eind oktober of begin november 1916 opnieuw geïnterneerd werd. Het zal niet direct begonnen zijn, maar toch vrij gauw nadat hij het kamp betrad. Voor een theaterstuk zijn immers repetities nodig. Het vroegste bewijs dat Schoup op het podium in kamp Harderwijk stond, stamt al uit januari 1917. Hij begon onder leiding van de acteur en theaterregisseur Jos Verlinden dus twee jaar nadat het toneelgezelschap in het leven geroepen was.

Verlinden was afkomstig van de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen. Zijn gade Germaine Verlinden-Loosveldt stond hem bij, ook op de planken, telkens weer. Deze actrice was aanvankelijk de enige vrouw die de kampschouwburg met haar spel mocht verrijken. In het beginstadium moest men zich voor vrouwelijke rollen in dit mannenkamp verder met travestie behelpen.

Schoup moet als persoonlijkheid opgevallen zijn, want ja, waren er niet al lang andere lieden die Verlindens toneelstukken opvoerden? Het eerste theaterstuk dat Schoup in het kamp gezien zou kunnen hebben, was Fientje Beulemans, een komedie in twee bedrijven, op 30 oktober 1916 door toneelgroep Verlinden opgevoerd. In de pauzes zorgde Jacques Polfliet voor muzikale intermezzo’s. Deze zou na de oorlog handelaar in muziekinstrumenten en muziekuitgever te Brussel worden, Rue du Midi 57. Nog in het kamp componeerde Polfliet voor piano zijn Marche des Internés Belges, een hommage aan de Nederlandse theatermaker Henri Brondgeest die zich in 1914 bij het Nederlandse reserveleger gevoegd had en als luitenant in het kamp terechtkwam. Misschien is hij de luitenant waar Krol het over had. Brondgeest, al bijna vijftig destijds, stimuleerde activiteiten in de sfeer van cultuur en sport om het soldatenleven in het kamp te veraangenamen en zo de stemming te harmoniseren. Bravo Brondgeest! Applaus!

Zo zie je maar weer: of je in het gewone bestaan drukker, acteur, muzikant, banketbakker, klerk of (zoals Schoup) koopman was, ja welk beroep dan ook: alles was vertegenwoordigd, want van iedereen is een soldaat te maken. Een geweer afschieten is zo moeilijk niet, mits een mens geen gewetensbezwaren heeft er een ander mens mee te doden. In het interneringsdepot hoefde dat niet meer. Deze Belgen hadden geen wapens, laat staan dat ze die nog zouden willen gebruiken. Ze moesten helemaal niets en kregen brood en spelen!

Een voorstelling waarin Schoup zeker meespeelde was Van huis verjaagd, een drama van de populaire Vlaamse veelschrijver César van Cauwenberghe (1870-1936). Waarschijnlijk was dat Schoups debuut als acteur. Het stuk werd op 15 en 16 januari 1917 in de kampschouwburg opgevoerd. De auteur van het stuk was in het publiek aanwezig. De ‘Inter-Nos-Revue’ deed er in nr. 18 van 1 februari 1917 verslag van, blz. 30-31. Vele namen uit het toneelgezelschap passeren daarin de revue. “Mvr. Verlinden-Loosveldt verdiendt aller lof daar zij zich waarlijk opgeofferd heeft om de lange hoofdrol wat leven te geeven. […] M. Jos Verlinden als Manuel van Dijck was goed in zijne rol; hij was de gewenste consul.” Er waren trouwens al meer vrouwen bij. “Mvr. en Mej. Pulteau vertolkten uitmuntend hunne rollen”, oordeelde criticus Bob over die twee actrices. Daarna lezen we van hem: “M. Jos Neuhard was altijd te stijf van houding en te vlug met de tong. M. Ongers lijk altijd goed. M. Cambier weer elegant. M. Schoup netjes…”

Dáár hebben we hem, meneer Schoup! Maar dit is niet de enige indicatie dat hij van de partij was. Deze theatervoorstelling onder leiding van Jos Verlinden werd zowel in als buiten het kamp op affiches bekendgemaakt, want Harderwijkers konden deze voorstellingen ook bezoeken. Op het aanplakbiljet dat het toneelstuk Van huis verjaagd aankondigde, staat Schoup vermeld. Zo weten we zelfs welke rol hij vertolkte. “Gust SCHOUP” genoemd op het plakkaat, vervulde hij de rol van “De Blauwe, Rechter van Instructie”.* Lukte het hem die rol zo “netjes” te vertolken, omdat hij in Rotterdam al persoonlijk met een onderzoeksrechter geconfronteerd was? Of had hij natuurtalent voor toneel? Wie het weet, mag het zeggen. Het één kan met het ander meegespeeld hebben. Bob vond dat hij best knap acteerde. “In gansch het drama zijn er wel enkele toneelen die eenige waarde hebben; onder andere dit tusschen Melie Denys en den onderzoeksrechter, die alhoewel wat langgerekt toch geestig is.”

De ‘Inter-Nos-Revue’ bracht ook kritiek op dit toneelstuk, al kraakte Bob het niet af. Eerder, op 27 januari 1917, ging het ‘Belgisch Dagblad’ veel verder. Niet de toneelspelers, maar vooral de teksten van Van Cauwenberghe moesten het ontgelden. “In ’t algemeen beviel het stuk; jammer is het, dat al de drama’s van den schrijver van De Gebroeders De Graeve, dezelfde moraal hebben, ik durf zeggen bijna dezelfde stof behandelen; lees er een en ge kent ze allemaal.” Er waren volgens dit commentaar te veel spreekwoorden in verpakt die het doorsnee publiek niet kon begrijpen en de criticus vond dat er in dit stuk hinderlijk veel werd gehuild. “Vooral aan het slot van het laatste bedrijf werd al dat geween vervelend – van de tien spelers weenen er negen – en dan duurde dat tooneel nog zoo verschrikkelijk lang.” Vervolgens wordt de kritiek perfect cynisch: “Zoo’n stuk is wel niet slecht voor geïnterneerden – voor één maal wel te verstaan – want eens terug in hun loods, achten ze zich in al hun misère tóch nog een oogenblik gelukkig.” Een gevoel van geluk in contrast met al die jankende acteurs uiteraard! Schoup komt in dit krantenartikel niet voor en de vijftien andere acteurs evenmin. Maar hij zou nog meer lauweren verdienen. Een hoofdrol zelfs! Bravo! Een applausje alvast a.u.b.!

Op het affiche over Van huis verjaagd staat nog een drama van Van Cauwenberghe, te weten Deserteur. Dat stuk werd eerder opgevoerd. De voornoemde toneelliefhebber Krol liet in de ‘Inter-Nos-Revue’ van 15 mei 1916 weten: “We kregen b. v. vóór enkele dagen “Deserteur” van Cesar Van Cauwenberghe. Geen twijfel, het is een (financieel) succes geweest. We hebben aan dat succes meegeholpen, maar zouden zeer tevreden zijn nu ook weer eens van een broksken kunst, innige, ware, diepgevoelde Nederlandsche kunst te mogen genieten.” ’t Was kennelijk erbarmelijk, al die theatrale ellende van Van Cauwenberghe, maar dat ook omdat Verlinden het met amateurs moest doen. Toch zal menig bewoner van het kamp alleen de titel Deserteur al aangesproken hebben. Gedeserteerd waren ze in feite zo ongeveer allemaal, maar Schoup heeft in deze opvoering van mei 1916 geen rol gespeeld. Hij zat toen nog in Rotterdam.

En die hoofdrol dan? Schoup speelde in februari 1917 nog eens in een theaterproductie van Jos Verlinden, De gebroeders Degrave. Ook daarvan is zo’n langgerekt affiche bewaard gebleven, in oranje en gele banen, maar Schoups naam staat er niet op.** Bob, de toneelcriticus van de ‘Inter-Nos-Revue’, was niet goed over het stuk te spreken en nam daarbij de vileine beoordeling van André de Ridder ter hand, Vlaams criticus van ‘De Kroniek’. “Ik van mijn kant”, zo ging Bob verder: “verheug me dat het stuk hier zoo weinig bijval behaalde.” Daarop gaf hij tot slot nog een forse trap na: “De vertolkers van het stuk hebben te goed gespeeld, te veel moeite gedaan om dien draak in het leven te houden.” Zo staat het in ‘Inter-Nos-Revue’ nr. 21 van 15 maart 1917, blz. 38-39. Bob noemt Schoup niet en hij wordt, zoals gezegd, ook niet op het affiche vermeld. In de advertentie met de aankondiging van De gebroeders Degraeve noemde het ‘Overveluwsch Weekblad’ van 24 februari 1917 de namen van de acteurs al evenmin.

Dus hoe weten we dat hij in nog een stuk van Van Cauwenberghe meespeelde? Wie zoekt, vindt soms iets. Het onderzoek naar deze theatergeschiedenis begon in feite met die ontdekking, waarvoor in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bladzij na bladzij aandachtig de jaargangen van ‘Vrij België’ werden gezeefd. Dat weekblad opende op 9 maart 1917 het commentaar als volgt: Harderwijk – Feestvoorstelling. In een Interneeringskamp ’n drama als “de Gebroeders Degrave” opvoeren is een stout stukje. Op 25 en 26 Februari vierde de Vlaamsche Toneelgroep J. Verlinden haar tweejarig bestaan en de keus was op dit sensatiestuk gevallen”.

Wat voor sensationele materie was dat dan wel? Het ging om het waar gebeurde verhaal van twee Belgische avonturiers, Léonce en Eugène Degrave uit Oostende, die, beschuldigd van moord en zeeschuimerij, in 1894 in Frankrijk ter dood veroordeeld waren, maar “gratie” kregen. De doodstraf werd omgezet in verbanning naar het Duivelseiland in Frans-Guyana, een gevangenis die ook “de droge guillotine” werd genoemd. Vandaar dat ‘Vrij België’ wel mocht zeggen dat het een “stout stukje” was juist dit toneelstuk in het interneringsdepot te Harderwijk op te voeren. In tegenstelling tot het Duivelseiland was op de Veluwe alles immers koek en ei. Weer zullen de geïnterneerden die het stuk bezochten geluksmomenten gevoeld hebben, want zo slecht als wat zich op het toneel afspeelde hadden zij het niet. Maar als het aan Jos Verlinden lag, mocht het kennelijk niet steeds maar om het theater van de lach gaan.

‘Vrij België’ ging op 9 maart 1917 over De gebroeders Degrave uiterst positief verder en schreef: “Over het algemeen moeten we zeggen dat de opvoering ver onze verwachting overtrof. De hoofdrollen in handen der heeren J. Verlinden, G. Schoup, L. Ongers, J. Dumont en O. Seurinckx waren goed bezet.” Zo gaat het artikel lovend door, zonder een spoortje van kritiek. Maar wat meer is: dáár hebben we hem nog eens, die acteur Schoup!

Op 25 en 26 februari 1917 vervulde “G. Schoup” – hij liet zich destijds steeds naar zijn tweede voornaam ‘Gustaaf’ of ‘Gust’ noemen – in de twee opvoeringen ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van het toneelgezelschap Verlinden een hoofdrol, terwijl hij pas drie maanden in het kamp was. Hoe kan dat zo snel in een samenleving van duizenden geïnterneerden? Het had vermoedelijk met Schoups geletterdheid, zijn dictie en algemene ontwikkeling te maken en met zijn drang van het leven het beste te maken, al was het maar in een kamp. Maar op het affiche staan dus geen namen van de acteurs en ook ‘Vrij België’ maakt niet duidelijk welke hoofdrol Schoup vervulde. Zo magertjes kunnen geschiedkundige bevindingen zijn. Verder kan men dan alleen nog maar speculeren. Hmmm, een hoofdrol dus? Misschien vertolkte hij één van de gebroeders Degrave? Dit kan vast nog succesvol onderzocht worden. Maar zonder het al precies te weten: graag een daverend applaus voor Schoup in deze hoofdrol!

Op het bewaard gebleven aanplakbiljet zijn twee foto’s geplakt die uit een krant komen. Het is niet zeker of deze twee foto’s gemaakt zijn op 25 of 26 februari 1917 in het kamp te Harderwijk. Deze knipsels kunnen van vroeger datum zijn. De Gebroeders Degrave werd immers bepaald niet voor het eerst in Harderwijk opgevoerd. Het drama van Van Cauwenberghe, gebaseerd op de memoires van Eugène Degrave, werd al in 1901 gepubliceerd en genoot op de planken al jaren groot succes. Dus zijn dit foto’s gemaakt in Harderwijk? Daar dan toch maar van uitgaande leek het aanvankelijk een mogelijkheid te bieden Schoup anno februari 1917 te identificeren. Dat bleek echter bij nadere bestudering een onmogelijkheid te zijn vanwege het grove raster van deze krantenfoto’s. Geen van de gezichten is goed te herkennen. Dat belemmert een vergelijking met Schoups gelaatstrekken.** Indien de lezer denkt scherpere foto’s van deze opvoeringen te hebben, dan houdt de webmaster zich aanbevolen, maar of zoiets ooit boven water zal komen, is vrij ongewis. De webmaster zal hard klappen, als het wel zo is.

 “All the world’s a stage”, schreef Shakespeare, “and all the men and women are merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts.” Zo ook Jean Gustave Schoup. In de eerste maanden van 1917 begaf hij zich op een nieuw levenspad, ditmaal niet als beginnend entrepreneur in de Antwerpse haven, of als deserteur uit het Belgische leger of administrateur annex profiteur in de Rotterdamse haven, maar als acteur in het interneringsdepot Harderwijk. We lazen in vorige weblogs dat hij in 1916 ook een episode als spion doormaakte. Terug in het kamp kwam hij echt op het toneel te staan. Maar ook in de mensenmaatschappij lijkt hij voortdurend rollen gespeeld te hebben, als economisch journalist bijvoorbeeld, of als zakenman, accountant en bankier, als schrijver en vertaler en als privédocent economie en essayist. Het is opmerkelijk: weinig mensen lukt het in hun leven hun talent op zo uiteenlopend gebied te botvieren.

Plezier in buiten spelen werd bepalend. Toneelspel hoorde er meermaals bij, het zich voordoen als iemand die hij niet echt was, soms schone schijn ophoudend, soms alsof hij een persoonlijk drama wou opvoeren, maar altijd met een interessante babbel! Steeds ageerde en acteerde Schoup met betrekkelijk succes, al moet gezegd worden dat hij ook als charlatan door de mand viel en dat zijn soms vergaande hazardspel niet altijd moreel verantwoord over de bühne van het leven ging. Uiteindelijk werd hem dat zelfs fataal. Toch zijn alle rollen die deze Belgische avonturier in zijn bewogen levens speelde feitelijk het gevolg en de uitdrukking geweest van ’s mans uitzonderlijke veelzijdigheid, intelligentie en fantasie.

Wanneer begon dit? Het is wellicht in deze periode in het kamp te Harderwijk geweest, januari en februari 1917, dat Gust Schoup na alle enerverende ervaringen die hij al in de Eerste Wereldoorlog had opgedaan op het idee kwam dat het leven één groot spannend theaterfestival is, net zoals Shakespeare dat al zag. Bravo! Applaus! Bejubelen mag, maar uitjoelen ook!

 

* Het affiche Van huis verjaagd wordt bewaard in het Stadsmuseum Harderwijk.

** Het affiche De Gebroeders Degrave wordt bewaard in het Letterenhuis te Antwerpen.

In dit weblog volgt geen terugblik op ander nieuws van 100 jaar geleden over de Eerste Wereldoorlog. De gruwelijke slachting ging gewoon onverminderd door. Im Westen gab es nichts Neues. Im Osten auch nicht. Het was ten hemel schreiend, maar dat maakte hen die er miljoenen mee verdienden geen zier uit. Zo gaat dat nog steeds. Onophoudelijke verkoop van wapens, wapens en nog eens wapens, het afschieten ervan is immers zo moeilijk niet. Dat kan iedere aap die al dat vernietigingstuig van een of ander zwijn koopt. Maar in plaats daarvan is het misschien raadzaam zulke astronomische bedragen in zonne-energie te investeren? Zon genoeg en plek zat, zeker in het Midden-Oosten! Op gegeven moment is de oliekoek toch op en wat dan?

Zie voor actualiteiten wel: https://www.facebook.com/pages/JG-Schoup/658877517561138

 

Achter pinnekesdraad : terug in het Belgenkamp te Harderwijk!

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Het weblog van oktober 2014, tweeënhalf jaar geleden alweer, gaat over de schrijnende omstandigheden waarin de Belgische soldaten terechtkwamen die naar Nederland vluchtten. Het gros van hen werd in het geïmproviseerde Interneringsdepot Harderwijk geconcentreerd. De ontberingen die dit zgn. “Belgenkamp” in het begin kenmerkten, waren uiteraard niet zo kwalijk als ons dat bij het woord concentratiekamp voor ogen staat. Dit was geen straf- of vernietigingskamp. Even buiten Harderwijk werd niet gemoord, noch gemarteld en er moest geen dwangarbeid worden verricht. In tegendeel, de Belgische soldaten moesten lijdzaam afwachten of de oorlog snel voorbij zou zijn. Maar daar het om menswaardige opvang moest gaan, werd het wel erg wrang dat er destijds in dit vluchtoord nijpend gebrek heerste aan de meest normale voorzieningen.

De plotselinge komst van bijna 1 miljoen Belgische burgers en zo’n 40.000 Belgische militairen in oktober 1914 was bepaald niet makkelijk te managen en kostte een lieve duit. De Nederlandse autoriteiten wachtten dus nog even af wat er zou gaan gebeuren. De oorlog kon snel afgelopen zijn, dus waarom adequate maatregelen treffen voor een situatie die geen maanden zou duren, wel? En als het toch zo zou zijn, wie zou dat dan betalen? Nederland keek de kat uit de boom. Daarom waren de toestanden in het opvangkamp voor Belgische militairen aanvankelijk extreem primitief. In de winter van 1914-1915 was het niet meer dan een armoedig tentenkamp, guur en goor ook, gespeend van sanitair en andere inrichtingen die nodig zijn voor een humaan bestaan. De gevluchte soldaten kregen niet eens een brits om op te slapen. In klamme kou bivakkeerden ze, op ijzige grond overnachtend met onder zich niet meer dan een harde zak rottend stro. Menig dier op een boerderij had het beter en de tyfus brak uit, letterlijk.

Geen wonder dat honderden Belgische soldaten het kale modderkamp ontvluchtten in de hoop op betere omstandigheden, hoe onzeker die toekomst ook zou zijn. Het weblog van 1 december 2014 belicht dat Jean Gustave Schoup bij de vermetele snuiters behoorde die voor zichzelf een betere wereld zochten. Ook hij ging liever een onzekere, maar misschien toch goede toekomst tegemoet. Dan maar illegaal buiten het kamp verkeren en met het ware leven jongleren! Dit lukte hem prima, naar zijn zeggen zelfs met officiële toestemming en dat was nogal logisch. Schoup wist zich verstaanbaar te maken in het Nederlands, Vlaams, Frans, Engels en hij kon vast ook heel wat Duits. Hij had in Antwerpen in de handel en scheepvaart gewerkt en was Belg. Werk voor de Rotterdamse afdeling van de Commission for Relief in Belgium paste precies!

Schoup was jong en wou wel eens wat. Allez, lustig aan de zwier met de bevallige vrijsters op de Skating Rink in Rotterdam. Tot september 1915 woonde hij op de hoek Coolsingel 45 / Aert van Nesstraat 2, direct boven Café Hollandais, een horecabedrijf van bier- en wijnhandelaar Jan Cornelis Tims. Ook daar gezelligheid troef uiteraard en waarom niet? Bijna alles in het leven kost echter geld. Een misstap was het gevolg. Eenmaal weer vrij, verkocht Schoup in de zomer van 1916 praatjes aan spionagediensten. Die vulden kennelijk niet alle gaatjes, al is het fijne over deze activiteiten niet bekend. Handelde hij in verzinsels? Wat ervan waar was, weten we niet. Vermoedelijk deed hij maar wat alsof, net als soldaat Charles Louis Claes, een andere arme drommel die – zie het weblog van juli 2016 – zo min mogelijk met het verraderlijke aspect van spionagewerk te maken wou hebben. Het duurde niet lang, Schoup werd gearresteerd, misschien gewoon maar omdat hij illegaal buiten het kamp in Harderwijk verkeerde. De politie verhoorde hem, maar documentatie daarover is niet bewaard gebleven. Op één na gingen alle verbalen van 1916-1917 op 26 februari 1945 verloren ten gevolge van een abusievelijke geallieerde bominslag in Den Haag, bedoeld voor de Duitse lanceerinstallaties van de V2 daar in de buurt. Het pand Fluwelen Burgwal 12A, dat dienst deed als archiefdepot, ging in vlammen op. Daarom zullen we nooit te weten komen wat Schoup over zijn werk als spion verteld heeft.

Uit andere documenten blijkt dat de vreemdelingenpolitie de jonge Schoup in de nacht van 25 op 26 oktober 1916 in Rotterdam oppakte. Al gauw werd hij geïdentificeerd als gevluchte Belgische soldaat die toch eigenlijk… Juist, hij werd onmiddellijk doorgestuurd naar het “Belgenkamp” te Harderwijk. Daar was hij al ruim anderhalf jaar niet meer geweest! Achter de toegangspoort begon een nieuw hoofdstuk van zijn vele bewogen levens.

Van Interneringsdepot Harderwijk is tegenwoordig geen spoor meer te bekennen. Het complex lag zuidwestelijk van de huidige afslag 13 van de A28. Het kamp was qua oppervlakte twee keer zo groot als Harderwijk en het behuisde bijna dubbel zoveel zielen. Het vissersdorp had zo’n 7.500 inwoners, in het depot waren zo’n 13.000 Belgische soldaten geïnterneerd. Schoups retour, eind oktober 1916, “terug van vermist”, was voor hem geen pretje, geen fijn vooruitzicht althans, maar toch bleek het vast niet zo weerzinwekkend te zijn als de eerste aankomst daar, medio oktober 1914. Hij moet zich in oktober 1916 zelfs danig verbaasd hebben.

De ontwikkeling die het kamp in de afgelopen jaren had doorgemaakt was spectaculair. Op die heidevlakte, op die zanderige modderpoel van voorheen, was een fier houten dorp ontstaan. Er was een kerk, een ziekenboeg annex polikliniek, een bibliotheek, een tijdschriftenkiosk, latrines, waslokalen, een postkantoor en zelfs een drukkerij waar het tweewekelijkse tijdschrift ‘Inter-Nos-Revue’ werd gemaakt. Het eerste nummer verscheen op 15 mei 1916. Er waren toen al meer dan een jaar ook werkplaatsen in het kamp, de zgn. Werkschool. Dit vakonderwijs werd op 7 maart 1915 officieel geopend. De soldaten konden er een ambacht leren. De liefhebbers mochten zich in de ateliers niet alleen in hout,- steen- en metaalbewerking bekwamen maar bijvoorbeeld ook in textiele werkvormen. Vanaf 12 november 1915 werd de Studiekring hiervan een uitbrei­ding met ruimte en lokalen voor geestelijke scholing. Omdat in België lang geen leerplicht had bestaan, was het aantal ongeletterde soldaten vrij hoog vergeleken met Duitse, Nederlandse en Britse soldaten, namelijk bijna 18% van de kampbewoners…

“Vier leergangen voor analphabeten werden ingesteld, twee leergangen van lager Neder­landsch, drie van lager Fransch, vier van lager rekenen. Voor spraakgebrekkigen werd ook een cursus geopend”, aldus dagblad ‘De Telegraaf’ een jaar daarna op 14 november 1916. Uitein­de­lijk zouden dankzij de Studiekring bijna 6000 geïnterneerden in het kamp leren lezen en schrij­ven. “De kring zelf won elken dag leden bij. Op 1 Jan. 1916 bereikte hij zijn hoogste leden­aantal: 790. De vak-bibliotheek telt nu 488 werken in 617 boekdeelen, en 4 tijdschriften in 34 deelen. Tot op 25 Oct. werden 4361 boekdeelen uitgeleend. Elken dag is daartoe gelegenheid, ’s voormiddags, in de leeszaal bibliotheek B. Na opheffing van de interneering – dat komt wel eens! – zullen de boeken onder de leden worden verdeeld”. Lezen, onderwijs en zelfstudie was nog niet alles. “Ook door het houden van lezingen heeft de kring gemeend zijn leden te kunnen dienstig zijn: 40 lezingen over technische en wetenschappelijke onderwerpen werden gehouden”.

Zo profiteerde menig Belgische soldaat van opleidingen en educatie waar hij vroeger geen tijd of geld voor zou hebben gehad. De geïnteresseerden mochten een eigen pakket samenstellen. Frans, Duits, Engels, wis- en natuurkunde, algebra en geometrie waren het meest gevraagd. Tiens, lezen en schrijven, iets studeren… misschien handig voor later en goed voor de geest! Maar moest het lichaam niet ook iets te doen hebben!? De Belgen hielden destijds al van het cyclisme en dus kwam er in het kamp een wielerbaan, de grootste van Nederland. Daarnaast waren er in 1917 ruim vijftig sportverenigingen met zo’n drieduizend leden. Voor ieder wat wils: boogschieten, kaatsen, gymnastiek, atletiek, schermen, biljarten, schaken, noem maar op, uiteraard ook voetbal. Voor anderen, beter gezegd voor allemaal, waren er de praathuizen. Het was namelijk zo; de vijf­tig slaapbarakken – de laatste werd op 4 maart 1915 voltooid – boden met hun 51 x 13 meter ruimte voor 250 man, maar ze bleven onverwarmd. Daarom werden er twee warm gestookte kantines gebouwd met onder andere de Tea Room. Kon er nog iets meer bij? Zekers, cultuur natuurlijk! Vanaf kerstmis 1915 werden toneelvoorstellingen een attractie in het kamp. Dit amateurtheater stond wat de Vlaamse voorstellingen betreft onder leiding van theaterregisseur Jos Verlinden. Voor het Waalse spel tekende Henry de Névry. Het initiatief resulteerde in een kampschouwburg waar ook burgers van Harderwijk naartoe kwamen. Blijspelen en operettes waren vooral populair. En er kwam bioscoop, zeer modern voor die tijd!

Al met al zou je kunnen zeggen dat er in het kamp veel méér leven in de brouwerij was dan in Harderwijk zelf, al kwam er (heel on-Belgisch feitelijk) géén echte bierbrouwerij aan te pas. Er ontstond nijd in Harderwijk, want veel van dat moois had het puriteinse stadje zelf niet. Wat bij de gereformeerde bevolking niet kon, bioscoop bijvoorbeeld, kon in het kamp wel! De Belgen hadden eigen fanfares en een symfonieorkest met 87 musici… Er verscheen ook een typisch Belgische faciliteit die zelfs heel Nederland nog niet kende, laat staan dat de Harderwijkers er spontaan het essentiële levensbelang van inzagen. Het kamp kreeg een heuse frietkraam!

Het was moeilijk na te gaan wat Schoup ondernam in deze ambiance waar ledigheid en verveling ook altijd op de loer lagen. Gelukkig deed hij iets. Maar allereerst: waar kreeg hij onderdak? Van de kampregistratie is bar weinig bewaard gebleven, maar uit een advertentie in twee Belgische kranten blijkt dat hij in Barak 28 terechtkwam. In het weblog van februari 2015 toont een foto hoe het leven van alledag in zo’n houten slaapbarak was. De genoemde advertentie verscheen van 28 april t/m 1 mei 1917 voor het eerst in ‘L’Indépendance Belge’ en zou vervolgens van 13 mei t/m 19 september 1917 vrijwel constant in ‘La Métropole d’Anvers’ geplaatst worden, steeds dezelfde tekst. Ziehier de advertentie uit ‘L’Indépendance Belge’:

Schoup deed in de rubriek “POUR SE RETROUVER” (om elkaar terug te vinden) een poging de actuele verblijfplaats van een zekere familie T. Claessens te achterhalen, die in Antwerpen gewoond had, Rue du Réservoir 21. Hij was een buurtgenoot van deze familie. De Rue du Réservoir (tegenwoordig de Houwerstraat) was niet ver van Schoups ouderlijk huis, Rue du Pont 20 (tegenwoordig de Brugstraat). Deze twee straten liggen direct in elkaars verlengde, met alleen het St. Jansplein er midden tussenin. De familie Claessens kon schrijven aan “Dr  G. Schoup, Grenadier, B 28, Harderwyck”. ‘La Métropole d’Anvers’, waar de advertentie daarna maanden lang regelmatig in verscheen, begreep niet even goed als ‘L’Indépendance Belge’ dat meneer Schoup kennelijk een heuse “dr.” was en drukte in plaats daarvan steeds alleen maar een hoofdletter D af, als volgt: “On demande l’adresse de la famille T. Claessens, ayant habité à Anvers, 21, rue du Réservoir. Ecrire à D G. SCHOUP, grenadier B 28 camp d’Harderwijk”.

Die hoofdletter D moest dus dr. zijn. Bon, maar waarom alleen die hoofdletter G steeds plaatsen en niet beide initialen J.G.? Dat komt, omdat Jean Gustave Schoup zich destijds gebruikelijk bij zijn tweede naam liet noemen, Gustaaf of ook Gust. Op zich is dit niet zozeer van belang. Het was voor de onderzoeker slechts een gelukje dat deze advertentie de (vooralsnog) enige aanwijzing is dat Schoup in Harderwijk in Barak 28 werd ondergebracht. Op de onderstaande foto is hij niet te ontwaren, maar zoals gezegd kon zo’n behuizing omstreeks 250 man herbergen en dus staan de bewoners lang niet allemaal op de bewuste foto. Bovendien was Schoup zelf niet in het kamp toen de foto gemaakt werd. Toch was ook dit een mogelijkheid een beeltenis van hem te ontdekken, al liep die poging dood. In elk geval geeft de foto van Barak 28 een indruk van het gebouw waarin hij vanaf eind oktober 1916 woonde.

Eenmaal terug van weggeweest droeg Schoup op zijn manier een steentje bij aan het kampleven. Zo hield hij in januari 1917 in de Studiekring een voordracht over het onderwerp “Het werktuig door de eeuwen heen”. De ‘Inter-Nos-Revue’ publiceerde er op 15 januari 1917 een gortdroge samenvatting over. Net als de advertentie laat blijken, bewijst dit artikel dat Schoup zich toen al een dr.-titel aanmat. De voordracht werd volgens het kamptijdschrift gehouden “door den heer Dr. J. Schoup” die in werkelijkheid geen academische graad bezat. Maakte dat wat uit? Welnee, niemand kon de waarheid te weten komen en de spreker kon ook zonder officieel doctor te zijn als de beste interessante bespiegelingen over gemeenplaatsen opdissen, vast veel eloquenter dan menigeen die zich wél officieel “dr.” mocht noemen.

Zie in de onderstaande afbeelding een knipsel uit ‘Inter-Nos-Revue’ nr. 17, 15 januari 1917 en daarnaast nr. 22, 1 april 1917, vandaag exact 100 jaar oud

Schoups naam en voordrachtskunst haalden het tot in ‘Vrij België’ van 12 januari 1917. Dit ondergrondse Belgische weekblad, uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918, maakte géén gewag van een “dr.” die zo prachtig sprak. Onder het kopje Harderwijk – VLAAMSCHE STUDIEKRING” lezen we een samenvatting van zijn spreekbeurt en dan: “Dit heeft de heer Schoup op hoogst leerrijke wijze uiteengezet en hij oogstte dan ook welverdienden bijval”. Het artikeltje leverde ook kritiek op hem. ‘Vrij België’ was een blad voor en van de flaminganten, voor wie onder meer de emancipatie van het Vlaams tegenover het Frans een vlammend devies was. Welnu, de spreker was verbaal kennelijk nogal dikdoenerig opgetreden, had zijn voordracht met al te veel moeilijke woorden doorspekt. “Hij neme ons echter niet kwalijk”, vervolgde ‘Vrij België’ dan ook, “dat wij met ’t oog op een volgende voordracht een klein verzoek doen, namelijk om meer gebruik te maken van de goede Nederlandsche vakwoorden. De Vlaamsche toehoorders zullen er hem dubbel dankbaar voor zijn”

Gebruik maken van een dr.-titel die hij niet had, een voordracht over middelmatige materie pimpen met terminologie die niet iedere Vlaming kon vatten: het zijn de eerste tekenen van Schoups hebbelijkheid zich te willen profileren, zich als gestudeerd en erudiet mens voor te doen. Dat was en werd hij in zijn leven ook steeds meer. Noem het in dit stadium gerust ook jeugdige lichtzinnigheid – Schoup was nog net geen 24 jaar – of intellectuele ambitie, jezelf waar maken door indruk te wekken, wat op zo’n leeftijd vrij gewoon is. Experimenteel gedrag, eens kijken wat men kan, wat men aandurft, ook om te ervaren hoe men daarop reageert. Iets later zou Schoup in het kamp op nog een andere manier aandacht naar zich toetrekken. Dat komt in het volgende weblog aan de orde.

Zie voor actualiteiten ook: https://www.facebook.com/pages/JG-Schoup/658877517561138

Tot slot nog wat oud nieuws (ouds?) herinnerend aan wat zich elders honderd jaar geleden afspeelde. Wie had dat gedacht, de patstelling aan de Europese fronten bleef bestaan, maar die slachting was al lang geen nieuws meer. Nieuw was dat de vechtende volken aan het thuisfront allengs uitgeput raakten. Dat had velerlei onverwachte gevolgen.

De Duitsers hadden schoon genoeg van de Britse zeeblokkade die hen de hongerdood wou doen sterven. Al hield propaganda de moed erin (zie prentbriefkaart), de blokkade was op den duur effectief. Een leger staande houden, zij het offensief of defensief, kost kapitalen, want een leger produceert niets, verbruikt en verteert alleen maar. Een leger werkt niet in fabrieken en ook niet op het platteland. Een leger verdient geen geld in de handel. Toch moet een leger dagelijks te eten krijgen. Ook daarom hongerde Duitsland. Het volk had er figuurlijk de buik van vol, maar letterlijk was die Duitse buik vaak leeg. Naar schatting crepeerden in 1914-1918 bijna 800.000 Duitsers aan de gevolgen van ondervoeding, maar de Amerikaanse zakenman Hoover – zie de weblogs van november 2014 – riep géén Commission for Relief in Germany in het leven. Geplaagd door de onmenselijke blokkade die de Britten een oplossing leek om de oorlog te gaan winnen, maar ook geplaagd door de slechte oogsten in 1916, ontpopte zich de winter van 1916-1917 voor Duitsland als fatale hongerwinter. Het Duitse opperbevel besloot gelijke maatregelen als de Britten te nemen. John Bull moest op zijn beurt uitgehongerd worden. De bevoor­rading van de vijand moest gestopt worden en dat lukte zowaar bijna. Op 1 februari 1917 werd de uneingeschränkte U-Boot-Krieg hervat. Ook Nederlandse koopvaardijschepen, o.a. geladen met kolen voor Engeland of met Amerikaans graan, moesten het bezuren. Van 20 t/m 22 februari werden maar liefst tien Nederlandse schepen getorpedeerd. Zeven ervan boorden de Duitsers op 22 februari 1917 bij de Scilly’s eilanden in de grond. Hieruit blijkt duidelijk dat wij de Britten iets te brengen hadden. Dat was als neutraal land niet illegaal. Nederland handelde evengoed met Duitsland, dat echter met Engeland oorlog voerde. Torpederen werd een dure grap hierbij. Vóór de “verscherpte duikbotenoorlog” was vaak al een molestverzekering afgesloten. De gezonken Trompenberg en Ootmarsum waren bijvoorbeeld elk casco voor f 900.000 verzekerd. Zo hoog? Ja, al naar gelang het risico te zullen zinken groter werd, liep die kostenpost ook op. Zo werd versche­ping almaar duurder maar steeg de winst op verscheepte waren tevens navenant.  Het begon erop te lijken dat er via de schadeverzekering fijn te verdienen was door een schip maar op de klippen, of beter gezegd tegen een torpedo aan te laten lopen. Hierbij maakten de Duitsers aanvankelijk zo weinig mogelijk slachtoffers, want het ging hen om de lading, niet om de mensen. Voordat de torpedo afgeschoten werd, kreeg de bemanning gelegenheid het schip te verlaten. Maar met die zorgvuldige omgang was het vanaf 1 februari 1917 wel afgelopen. Vanaf die datum zouden de oorlogsbodems en koopvaardijschepen ook zonder voorafgaande waarschuwing getorpedeerd worden, die onder neutrale vlag voeren eveneens. Het werd dan ook al gauw de vraag of de internationale verzekeringsmaatschappijen, waaronder ook Duitse, de schade zou­den kun­nen vergoeden. Er werden immers niet alleen maar een paar Nederlandse schepen ge­kelderd. Voor assuradeurs werd deze handel te riskant. Betere tijden afwachtend verzekerden ze schepen liever niet meer. Dat werkte remmend op de zeevaart, met alle gevolgen van dien, schaarste alom.

Dat zo veel neutrale schepen plotsklaps getorpedeerd werden, shockeerde Neder­land net als bij de ondergang van de SS Tubantia, het passagiersschip dat in de nacht van 15 op 16 maart 1916 ten onder ging. Alle opvarenden werden gered, maar Großadmiral Von Tirpitz, destijds de Duitse minister van Marine, zonk mee. Hij trad op 16 maart 1916 wijselijk af, of­schoon Duitsland de verantwoordelijkheid voor het zinken van de Tubantia eerst bleef afwijzen. Maar de U-13 had wel degelijk raak geschoten. Op 23 februari 1917 strandde een U-Boot op Walcheren, de U-30. De veertien bemanningsleden werden geïnterneerd in het kamp voor Duitse militairen in Bergen, NH. Einde van de oorlog voor hen, zo leek het, maar op 6 augustus 1917 werd de U-30 aan de Duitsers teruggegeven. De vrijgelaten bemanning voer ermee naar Zee­brugge, een omstreden staaltje van Nederlandse neutraliteit achter zich latend!

De duikbotenoorlog in Britse wateren en in de Noordzee was al in februari 1915 begonnen, maar nadat op 7 mei 1915 het Amerikaanse passagiersschip Lusitania tot zinken was gebracht en na de internationale ophef daarover, beperkten de Duitsers hun onderzeese offensief, bezorgd dat de VS zich actief op het slagveld met de oorlog zou gaan bemoeien. De Amerikaanse zakenwereld deed dat immers al volop en het zou erger kunnen worden. De Lusitania smokkelde kisten vol Amerikaanse munitie naar Engeland. Daarom hadden de Duitsers met advertenties van tevoren afgeraden Atlantische reizen te maken. Toen de duikbotenoorlog eenmaal hervat was, brachten de Duitsers plotseling zóveel voor de Britten bestemde handelsschepen tot zinken, dat heel Engeland in maart 1917 nog maar voor zes weken leeftocht had… Dit werd nu pas echt een probleem. Al in 1914 was er officieel Amerikaans protest tegen de Britse zeeblokkade van Duitsland gerezen. Het schaadde het commerciële belang van de VS met beide oorlogvoerende kanten handel te drijven. Maar dat de Duitsers de Britten in 1917 een koekje van eigen deeg gaven, dat kon niet door de beugel! En waarom dan wel niet? De VS was toch neutraal? Welnee, de Amerikaanse neutraliteit was al gauw een farce geworden. Dat had vooral met snode handelsgeest te maken. De Amerikaanse economie kwakkelde vóór 1914 funest en vanaf januari 1913 verkeerde het land in recessie. De oorlog werkte als een door God gegeven geschenk.

Na aanvang van de vijandigheden begon de Amerikaanse landbouw en industrie grof aan de oorlog te verdienen. Dat was goed genoeg, actief in de loopgraven meestrijden contraproductief. Wij produceren voor jullie oorlog en jullie vechten het conflict verder zelf maar uit. Doe maar en bestel vooral volop bij ons, maar wij, eerwaardige Amerikanen, laten het echte bloedvergieten graag aan jullie, de heldhaftige en vechtlustige naties van Europa over. Geef de Amerikanen daarin eens ongelijk, maar zonder voortdurende bevoorrading over de Atlantische Oceaan kwam voor de Britten in 1917 allengs de onvermijdelijke nederlaag in zicht. Dat zou dan meteen ook het einde betekenen van de Amerikaanse oorlogswinsten. Al jaren schaften Engeland en Frankrijk – door de Ameri­kaanse bankier John Pierpont Morgan gefi­nancierd met miljarden geleende dollars – in de VS volop oorlogsmateriaal aan, tegen woekerprijzen trouwens. Dat moest zo blij­ven. Maar Morgans miljardenleningen zouden verloren gaan, mocht Engeland de titanenstrijd door de Duitse duik­botenoorlog verliezen en daar zag het naar uit. Dit kon zo niet langer, het financiële risico werd te groot en de oorlog moest niet met een Duitse overwinning aflopen. Duitsland mocht zich op de wereldmarkt niet verder tot machtige mededinger ontwikkelen, zoals dat in Argentinië al een tijdlang het geval was, bijvoorbeeld. Duitsland moest beteugeld worden. Als Washington nou eens de oorlogsfinanciering van J.P. Morgan zou overnemen, dan was er zeker geld zat voor oorlog. Geld van de belastingbetaler wel te verstaan, maar ook zo zou het Europese bloedbad een boost voor de Amerikaanse economie blijven en dan zouden tevens de via geld­wolf Morgan in de oorlog geïnvesteerde privémiljarden zijn gered. Indirecte redenen genoeg voor president Wilson om Duitsland op 6 april 1917 de oorlog te verklaren. Business, as usual.

Tegelijkertijd, aan de oostelijke kant van de woedende strijd, waren in Rusland de afgepeigerde troepen en de hongerende bevolking hun trotse tsaar zat. Na onophoudelijke demonstraties, opstanden en muiterij deed Nicolaas II op 2 maart 1917 afstand van de troon. De val van de monarchie droeg al de kiem van een totale revolutie in zich, maar eerst kwam de provisorische burgerregering onder leiding van Kerenski nog even aan bod. Hij zette de oorlog met Duitsland gewoon voort, maar in april 1917 liet de Duitse legerleiding de bolsjewist Vladimir Lenin heimelijk vanuit zijn Zwitserse ballingschap dwars door Duitsland naar Zweden en Finland reizen om zo in Rusland te kunnen belanden. Alles heeft echter een prijskaartje. De Duitsers investeerden om te beginnen 5 miljoen Mark in de agitator. Met politieke propaganda moest hij de gevestigde macht van de Russische vijand gaan ondermijnen. Vrede, land en brood waren de parolen. De Duitse Generale Staf berichtte op 21 april 1917 aan Buitenlandse Zaken te Berlijn: “Lenin Eintritt in Rußland geglückt. Er arbeitet völlig nach Wusch”.

En dan nog even dit: in het weblog van juli 2016 dook Mata Hari al eens op. Margaretha Zelle was in 1917 geen oogverblindende schoonheid meer, maar uiterlijk een gewone Nederlandse vrouw van middelbare leeftijd zoals we die op straat zouden kunnen tegenkomen, wie weet waar, misschien wel als verkoopster in een marktkraam. Iets langer dan honderd jaar geleden, op 13 februari 1917, werd zij gearresteerd in Hotel Élysée Palace aan de Champs-Élysées. Bekijk de mugshot van diezelfde dag.

Volg ook: https://nl-nl.facebook.com/JG-Schoup-658877517561138/

Van de biografie over Jean Gustave Schoup zijn nog slechts dertig exemplaren beschikbaar.

Een verrassende toevalstreffer in de meuk : de ex libris van J.G. Schoup!

Tags

, , , , , , , ,

Of toeval wel of niet bestaat is voor menigeen een onderwerp van filosofische bespiegelingen. Laten we het niet uitsluiten, zoals uit de volgende ontdekking blijkt.

Tijdstip: september 2016. Locatie: de vlooienmarkt op het Waterlooplein te Amsterdam, ooit een weids en winderig veld waarvan het zicht op het eind niet te veel gestoord werd door kraampjes en waar de meest uiteenlopende afdankertjes dus prompt op het plaveisel lagen. Het was destijds net geen vuilnisbelt, maar juist een prettige bende die een kind kon leren dat de wereld vergeven is van de mooie, lelijke en nuttige maar ook nutteloos geworden zooi. Voor menig liefhebber van afval kon het waardeloze hier plotsklaps waardevol worden, maar een verrassing als de ontdekking van een onbekende Van Gogh of dergelijke kwam hier nooit voor.

waterlooplein-vlooienmarkt

Er heerste magie over deze plek midden in de vroegere Amsterdamse jodenbuurt, met als markantste dominerende gebouw de Mozes en Aäronkerk, maar later, sinds 1986, overvleugeld door de monsterlijke Stopera. Dat was het begin van de teloorgang. Nieuw textiel verdrong gaandeweg de handel in tweede-, derde-, tot (wie weet?) honderdstehands troep. Oude rommel verpatsen is nu overwegend vervangen door commercie in nieuwe rommel die niet ouder dan vijf tot nul jaar is. Zo heeft deze markt zijn oorspronkelijke charme verloren. Wat zou je dáár tegenwoordig nog voor buitengewoons kunnen vinden? Het antwoord is: bitter weinig.

Toch bleek een casual babbeltje in het bijna laatste boekenstalletje tot een verrassende vondst te kunnen leiden. Verzamelaars wisselen graag kletskoek uit, stilletjes in de hoop dat je elkaar aan begeerde maar schaarse snuisterijen kunt helpen. Daarnaast vertellen ze elkaar ook voor de lol waar de interesse naar uitgaat, gewoon omdat ze iets gemeenschappelijks in elkaars passie herkennen. Alle collectioneurs dragen het verzamelaarsvirus in zich, waarvan allerlei mutaties bestaan die verzamelingen zo bont geschakeerd maken. Zo vernam in september 2016 een verzamelaar van ex librissen over de biografie die in augustus 2014 over J.G. Schoup verscheen. Het was maar een opmerking in een praatje, een losse flodder in een uitwisseling van gedachten over het verzamelen van boeken. Was Schoup daarbij niet terloops ter sprake gekomen, dan was er ook verder niets mee gebeurd. Maar dat gebeurde wel en het gevolg kan men dus vast tot het rijke Koninkrijk van het Toeval rekenen.

De aangesproken meneer, een wildvreemde die op die dag naarstig naar iets op zoek was, bleek historicus te zijn. Naast boekwerken als zodanig, voor hem belangrijk bronmateriaal voor zijn wetenschappelijke projecten, ging zijn interesse evenzeer uit naar de ex librissen die erin geplakt zouden kunnen zijn. Bij hem ging een lampje branden toen de naam Schoup viel. Op dat inslaande moment was vreugde wederzijds. Enerzijds had deze geschiedkundige nooit geweten wie J.G. Schoup was, maar hij had wél diens ex libris in zijn collectie. Anderzijds had de auteur van de biografie nooit eerder geweten dat Jean Gustave Schoup er een ex libris op nahield met het motto “in globo scientia”, wat letterlijk vertaald “in de wereld schuilt wetenschap” betekent, maar misschien mag hiermee ook zoveel als “in de massa zit wijsheid” bedoeld zijn. De historicus liet achteraf weten dat het destijds heel gebruikelijk was zo’n eigen lijfspreuk te verzinnen en dat het meestal potjeslatijn is. Hij zou het vertalen met: “moge wetenschap de wereld regeren”.

Is het toeval dat i, g en s de eerste letters van “in globo scientia” zijn? Hoewel al is geconstateerd dat toeval bestaat, zal dit gegeven meer met opzet te maken hebben. Deze letterreeks komt namelijk overeen met de initialen van Jean Gustave Schoup, I(J).G.S. immers. We zien op de houtsnede een boer op klompen zijn land bewerken achter twee paarden die een ploeg trekken. Zo’n soort voorstelling was populair in die tijd en komt dan ook op oudere ex libris vaker voor. De ploeg is een metafoor voor volharding, noest voortploeteren op velerlei gebied, zij het in de kunst of in de wetenschap. Doorploegen is ook figuurlijk spraakgebruik voor grondig iets doornemen, met betrekking tot boeken bijvoorbeeld. De boer zelf staat voor de mens van veeleer eenvoudige komaf die door geestelijke arbeid vruchten van zijn kennisakker zal weten te oogsten. Het gaat erom met inspanning van alle krachten en met doorzettingsvermogen te werken aan de verwezenlijking van een ideaal en verheffing van het intellect door middel van het serieus of studieus doornemen van boeken.

ex-libris-j-g-schoup-j-j-wielaert

Eureka! Zo lijkt het toeval dus waarlijk een rol van betekenis te spelen, maar bovendien schijnt er, zodra men belangstelling voor iets ontwikkelt, een soort toenemende zwaartekracht te ontstaan die centripetaal steeds meer items van buitenaf naar een middelpunt trekt. Steeds meer puzzelstukjes fladderen daar dan heen, waarmee in dit geval het panorama over Schoups leven langzaam maar zeker scherper wordt.

Kunnen we dat effect een cyber-kinetisch handje helpen? De webloglezer die bij het zien van deze ex libris nu direct of later een lichtje opgaat, mag dat de sitebeheerder graag laten weten! Stap voor stap zou dit wat licht kunnen laten vallen op de privébibliotheek van Jean Gustave Schoup en bovendien: zo komt dan hopelijk van de ene toevalstreffer de andere, totdat het geen toeval meer mag heten, maar voorbestemming, finaliteit, of zelfs misschien zoiets als teleologie. Het moest dan zo gaan. Maar afgezien van elk toeval en terug naar de werkelijkheid: eigenlijk vindt men op geen enkele vlooienmarkt ooit iets over J.G. Schoup.

Reacties altijd welkom via jeangustaveschoup@gmail.com

Honderd jaar geleden zag Schoup het nieuwe jaar in het Interneringsdepot Harderwijk tegemoet. Opnieuw in beperkte bewegingsvrijheid dus, maar dat toch beter dan de vorige jaarwisseling, zittend in de gevangenis in Rotterdam. Het Belgenkamp in Harderwijk was al lang geen modderpoel meer, maar één groot houten dorp met tal van voorzieningen, zelfs een groot theater. Er waren ook barakken voor scholing, zij het voor het leren van een beroep als handwerker, zij het voor onderwijs in taal- en schrijfvaardigheid en met in de studiekring nog andere soorten van kennisoverdracht. In die sfeer kon Schoup zijn weten eens een rol laten spelen. Met succes! Als antimilitarist wou hij de wereld verbeteren en daarvoor is educatie een probaat middel.

Tegelijkertijd ging aan de oorlogsfronten in West- en Oost-Europa de massale slachting maar door. Zoveel bloedvergieten had de wereldgeschiedenis nog niet vertoond. Maar in Rusland zou de oorlog met de Centrale Machten, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije in oktober 1917 eindelijk ten einde zijn om afgewisseld te worden door een burgeroorlog die de wereld radicaal zou veranderen. Er waren ongehoorde veranderingen op til! Een nieuw fenomeen: het communisme aan de macht! Een revolutie van het proletariaat tegen het kapitaal! Vanaf dat moment ontstond er reden genoeg voor meer dan een halve eeuw oorlog in de hele wereld. Feitelijk is oorlogvoering zelfs na de val van het IJzeren Gordijn in 1989 nooit opgehouden. Maar dat hebben we niet aan het toeval te danken. “It’s the economy, stupid!” Ten behoeve van ons Westerse welzijn worden voortdurend neo-imperialistische oorlogen gevoerd. En dat heeft gevolgen.

ontwaakt

We staan aan de wieg van een nieuw jaar. Daar is een woordje aan te wijden, vredelievend en antimilitaristisch als Schoup was. Steeds meer is de Westerse wereld gechoqueerd over terroristische aanslagen met bommen, mitrailleurs en vrachtauto’s. Daarbij komen tientallen onschuldige burgers om het leven. In de nieuwjaarsnacht van 2016-2017 verloren in Istanboel 39 onschuldige mensen hun leven in een nachtclub. Ze werden doodgeschoten door een of andere extremist van Islamitische Staat waarschijnlijk. Al zulke aanslagen zijn afschuwelijk, diep triest, aangrijpend en zeker op geen enkele manier te rechtvaardigen. De toestand in de wereld is toenemend zorgwekkend en verontrustend. Maar als we oprecht willen zijn, moeten we ook beseffen wie deze situatie veroorzaakten. Voorts mogen ook wel eens leren rouwen over de tienduizenden en nog eens tienduizenden onschuldige burgers die gedood werden bij moorddadige militaire ingrepen van de Westerse wereld in, bijvoorbeeld, Afghanistan, Pakistan en Irak.

Mag het een wonder heten dat sommige burgers uit gegeselde landen met de minimale middelen die hen ter beschikking staan wraak nemen? De extremisten die aanslagen plegen voelen zich machteloos tegenover het onbeschrijfelijke onrecht dat aangedaan is. Ze hebben, om maar wat te noemen, Amerikaanse drones de bruiloften van hun medemensen zien bombarderen. Er zijn mensen die zulke walgelijke terreur willen wreken, mensen die zich willen verzetten. Het gaat om mensen wier waarde en eer schandelijk aangetast werd door Amerikaanse soldaten die elkaar fotografeerden terwijl ze over gedode Afghanen urineerden. Is het werkelijk verwonderlijk dat sommigen woedend op wraak belust zijn nadat een schandaal als dat van de martelingen in de Abu Ghraibgevangenis wereldnieuws werd? Moeten die geslagen volken zomaar accepteren dat hun landen naar een vorige eeuw terug gebombardeerd werden of worden? Als gevolg van de Westerse sancties tegen Irak in de jaren 1991-2003 stierven naar schatting een half miljoen (!) kinderen door gebrek aan medicijnen, voedsel en schoon water. Moeten we verbaasd zijn dat die generatie inmiddels terug wil slaan? Moeten we zelf nog wel geloof blijven hechten aan even duistere als dubieuze machten die, om nog maar eens wat te noemen, oorlogen rechtvaardigen op grond van geprefabriceerde leugens zoals de massavernietigingswapens die Irak niet had?

Hoe kwalijk en barbaars de onverwachte terroristische aanslagen ook steeds weer zijn; de reactie op de ellende die de Westerse wereld zelf aanricht, is begrijpelijk. Laten we de ijdele hoop uitspreken dat de kringloop van geweld vanaf 2017 eindelijk eens ophoudt. Antimilitarisme is, om te beginnen, vast een betere oplossing. De jaarlijkse uitgaven aan wapentuig op onze planeet zijn een misdaad tegen de mensheid. Al die honderden miljarden kunnen veel en veel beter gebruikt worden. Het is de hoogste tijd dat de wereldbevolking de handen ineen slaat en samenwerkend gaat investeren in één groots opbouw- en reddingsplan. Het is de hoogste tijd dat Homo Sapiens echt wijs wordt en er definitief van afziet om welke reden dan ook van alles en nog wat domweg te vernietigen. De mens zou slim genoeg moeten zijn om zijn eigen evolutie te overleven.

Gelukkig nieuwjaar!

Zie voor actualiteiten ook: https://www.facebook.com/pages/JG-Schoup/658877517561138

Skating Rink revisited: “snolletje” overleeft twee wereldoorlogen!

Tags

, , , , , , , , , ,

Honderd jaar en twee maanden geleden, op 1 augustus 1916 dus, begon het derde jaar van de Eerste Wereldoorlog. Pieter van der Hem, een begaafde graficus in zijn tijd en neef van Mata Hari, opende dat verse oorlogsjaar op de voorpagina van de ‘De Nieuwe Amsterdammer’ met een ijzingwekkende prent. Het bloedrode doek gaat open, Magere Hein komt grijnzend tevoorschijn, met achter hem op het wereldpodium bergen uitgebloede lijken.

1916_07_29-nwe-amsterdammer-nr-83

Dit scenario zou nog twee jaar zo doorgaan. In de zomer van 1916 en nog langer voltrokken zich het bloedbad om en nabij Verdun en de waanzinnige slachting aan de Somme. Tegelijkertijd was in Nederland alles koek en ei. Nou ja, alles? Bij ons merkte men weliswaar nog steeds weinig van de laaiende wereldbrand, maar de Nederlandse economie had onder de omstandigheden te lijden. Dat sommigen dientengevolge een leniging van financiële zorgen in de criminaliteit zochten is laakbaar, maar toch ook begrijpelijk. Misdaad is niet altijd op pure hebzucht gegrond, maar vaak gewoon uit pure nood geboren. Over zulke nood gaat onder andere dit weblog.

We begeven ons, aan de hand van een rapport van de Rotterdamse politie, nog eens kort op de dansvloer van de Skating Rink, waar J.G. Schoup volgens diezelfde hermandad vaak vertoefde. In het weblog van 1 mei 2015 staat dat de Rotterdamse rolschaatsbaan een pleisterplaats van lichtekooien zou zijn geweest. Het lijkt volgens een nu te citeren document waar te zijn, maar wat zou dat, in onze ogen althans, uitmaken? Tegenwoordig niets, in een tijd waarin dames open en vrij bloot achter de ramen zitten, een tijd ook waarin escortnimfen met hun pikante services goud verdienen en een tijd bovendien waarin het internet vergeven is van de dating- en pornosites. Nee, ons treft die libidineuze bedrijvigheid niet als schandaal, maar in 1916 was het metier dat seksuele driften in klinkende munt omzet een lust voor de zedenpolitie. In dit verband informeerde de politie van Maastricht in oktober 1916 naar een zekere “Hendrika Cathérina Petronella Esser, geboren te Schiedam den negenden September 1897, modiste, laatstelijk gewoond hebbende a costi aan de Aalbrecht-Engelmanstraat No. 28 B”.

Laten we, voor we verder lezen, één ding voorop stellen. Er is geen enkel detail dat erop wijst dat Schoup met deze jongedame, destijds maar 19 jaar, contact gehad heeft. Er is ook geen enkel bewijs dat de jongedame in kwestie het oudste beroep ter wereld uitoefende. Dat werd slechts vermoed. Mede om eens te onthullen hoe ver de zedenpolitie destijds dacht te mogen gaan, volgen we, voor zover mogelijk, het lot van een meisje als deze Hendrika Esser.

Niet lang na de vraag uit Maastricht luidde het antwoord van de Rotterdamse collega’s dat die jonge vrouw, die zich doorgaans ‘Willy’ Esser noemde, nog niet met de afdeling zedenpolitie in aanraking geweest was. Zo zie je maar, niets was ronduit duidelijk! Bij onderzoek was echter “bekend geworden, dat zij sedert ongeveer 3 jaar geregeld het danspaviljoen in de Skating Rink aan de Schiedamschesingel alhier bezoekt, aldaar eene goede bekende is, en door het personeel onder de meisjes van lichte zeden (snolletjes), die voor een groot deel de bezoeksters dezer dansgelegenheid vormen, gerangschikt wordt”.

Op grond van deze mededelingen zien we dat de Rotterdamse politie de Skating Rink als een poel van losbandig jolijt zag en ‘Willy’ Esser was in die poel kennelijk knap populair. We moeten daarbij echter nog steeds zien te definiëren wat de politie destijds met “snolletjes” bedoelde. Jonge vrouwen in elk geval, die losse contacten bleken te onderhouden, aan de zwier gingen en die zich niet zo kuis gedroegen als het destijds betaamde, naar het schijnt. De politie zag het zo: “Herhaaldelijk wordt zij zoowel bij nacht als bij dag per auto of rijtuig door verschillende heeren thuisgebracht. Voorts werd in de omgeving der woning vernomen, dat zij geen bepaald beroep uitoefent en een op zedelijk gebied verdacht leven leidt, zoodat wordt aangenomen, dat het gezin in hoofdzaak leeft van hetgeen zij op die wijze verdient”.

Alweer: niets nieuws onder de zon, maar niettemin destijds bar en boos verdacht en vast even pervers als prikkelend, maar zonder natuurlijk een woord over de mannelijke klanten vuil te maken, terwijl die uiteraard even zedeloos gedrag vertoonden als de “snolletjes”. Er hing kennelijk een broeierige sfeer in de Skating Rink, waar overigens – het staat in weer een ander document – louche heren allerlei illegale deals beklonken. Midden in de Eerste Wereldoorlog zal dat wel nodig geweest zijn voor mensen die zich niet op andere manier in leven konden houden en zo niet: de wereldoorlog gaf ook gelegenheid hebzucht van rijkaards te bevredigen.

Wie natrekt wat er van ‘Willy’ Esser later geworden is, komt voor een kleine verrassing te staan. Haar moeder Maria Wilhelmina Esser (geb. Willemsen, 28-12-1869) was weduwe toen dochter ‘Willy’ het avontuur en avonduur met “heeren” aandurfde. Die moeder had één zoon en vijf dochters; er moest brood op de plank komen! Pas lang na de Eerste Wereldoorlog, op 29 januari 1931 om precies te zijn – ‘Willy’ Esser was inmiddels 34 jaar – trouwde het door de Rotterdamse politie zonder pardon bestempelde “snolletje” met Johannes Jacobus Moret, 51 jaar oud. Deze Haagse accountant (zie onderstaande foto) was tevens reserve kapitein-luitenant ter zee en kreeg in oktober 1940, toen Nederland al onder de Duitse knoet zat dus, eervol ontslag uit militaire dienst. Hij sloot zich bij de verzetsgroep Stijkel aan die al gauw werd opgerold. Moret kwam toen (april 1941 – maart 1942) in het Oranjehotel terecht, maar kreeg, na ter dood veroordeeld te zijn, gratie. Vervolgens werd hij in 1943 weer opgepakt en op transport gezet naar strafkampen in Duitsland, te weten Küstrin, Oranienburg en in 1945 Bergen-Belsen, waar hij vermoedelijk is overleden, 31 mei 1945. Dat was al ná de Tweede Wereldoorlog, maar velen stierven nog na de bevrijding van dit concentratiekamp aan geleden ziektes en ontberingen.

johannes-jacobus-moret

Kortom: ‘Willy’, het “snolletje” dat in de Eerste Wereldoorlog de Skating Rink frequenteerde, vond uiteindelijk letterlijk de ware Jacob, maar moest het vanaf halverwege 1945 zonder hem doen. Zij zelf overleed op 23 december 1982 in Leiden. Of zij Jean Gustave Schoup ooit ontmoet heeft? Het zou zomaar kunnen, maar we kunnen dat niet weten.

Reacties altijd welkom via jeangustaveschoup@gmail.com

Zie voor actualiteiten ook: https://www.facebook.com/pages/JG-Schoup/658877517561138